О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                     гр. Сливен, 02.01.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на втори януари две хиляди и тринадесета година в състав:

 

           

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                          МЛАДШИ СЪДИЯ: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Хазърбасанова ч.гр. д. № 784 по описа за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството се развива по реда на чл. 122 от ГПК.

Образувано е по спор за подсъдност между Сливенски районен съд и Поморийски районен съд. Спорът е повдигнат с Разпореждане от 14.12.2012 г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д. № 5027 по описа за 2012 г. на същия съд.

           Окръжен съд, гр. Сливен, като взе предвид данните по делото, установи следното:

Производството по гр.д. № 560 по описа за 2012 г. на Поморийски районен съд е образувано по искова молба с правно основание чл.135, ал.2 от СК на Г.Х.К., като майка и законен представител на Х.Г.Х.. В исковата молба се твърди, че майката Г.Х.К. с Решение № 812 от 05.07.2006 г. на СлРС по гр.д. № 1627 по описа за 2005 г. е била лишена от родителски права спрямо детето Х.Г.Х.. Със същото решение упражняването на родителските права било предоставено на баба му В.А.К. с адрес в гр.С., кв. „Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, която била и негов попечител. Детето било в конфликт с баба си, поради което временно бил настанен в Център спешен прием КСУДС – Сливен. В исковата молба майката сочи, че към момента на предявяване на иска, живее със сина си в гр.Поморие по негово желание. За учебната 2012 – 2013 г. той бил записан като ученик в СПТУ „Алеко Константинов” -  гр.Поморие.

С Определение № 439 от 03.10.2012 г. Поморийски районен съд прекратил производството по делото пред себе си и на основание чл.118, ал.2 от ГПК във връзка с чл.133, ал.1 от СК го изпратил по компетентност на Сливенски районен съд.

С Разпореждане от 14.12.2012 г., постановено по гр.д. № 5027 по описа за 2012 г., Сливенски районен съд е повдигнал спор за подсъдност между Сливенски районен съд и Поморийски районен съд. Сливенски районен съд е приел, че не е компетентен да разгледа производството, тъй като неправилно Поморийски районен съд прекратил производството пред себе. Мотивите на Сливенски районен съд са, че видно от Удостоверение № 163 – 24 от 21.11.2012 г. издадено от Директора на ПГТ „Алеко Константинов” - гр.Поморие, непълнолетният Х.Г.Х. е записан през учебната 2012/2013 г. като редовен ученик, дневна форма на обучение в Х – ти „Б” клас при ПГТ „Алеко Константинов” - гр.Поморие. От това направил извод, че към датата на завеждане на исковата молба /24.09.2012 г./местоживеенето на детето било в гр.Поморие и поради това повдигнал спор за местна подсъдност.

Настоящият съдебен състав, след като обсъди и прецени двете противоречащи  становища на районните съдилища, намира за правилно това на Сливенски районен съд.

Съображенията поради които Поморийски районен съд е прекратил производството пред себе си и е изпратил делото за разглеждане по компетентност на Сливенски районен съд, са свързани с констатациите на съда, че непълнолетният Х.Г.Х. е с настоящ адрес в гр.С., тъй като понастоящем бил настанен при баба си В.А.К. с адрес в гр.С., кв. „Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*.

Местната подсъдност определя връзката на делото с териториалния район на съответния съд. Съществуват различни видове местна подсъдност, важащи за различните категории граждански дела. Производството по ограничаване и лишаване от родителски права, респективно по възстановяването им, се урежда с особени правила, които се съдържат в разпоредбите на чл.133 от СК. Родово компетентен е районният съд по настоящия адрес на детето, т.е адреса на който детето фактически пребивава. За този извод съдът изхожда от легалното определение на понятието настоящ адрес на детето в §1, т.15 от ДР на ЗЗакрД, който гласи, че настоящ адрес на детето е адреса на който детето пребивава.

Видно от Удостоверение № 163 – 24 от 21.11.2012 г. издадено от Директора на ПГТ „Алеко Константинов” - гр.Поморие, непълнолетният Х.Г.Х. е записан през учебната 2012/2013 г. като редовен ученик, дневна форма на обучение в Х – ти „Б” клас при ПГТ „Алеко Константинов” - гр.Поморие. Съдът след извършена служебна справка по реда  на Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни "Население" констатира, че настоящият адрес на детето е в гр.С., кв. „Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, но от данните по делото е видно, че към датата на подаване на исковата молба и понастоящем детето фактически пребивава в гр.Поморие. С оглед целите на това производство, а именно защита на най – добрия интерес на детето и предвид доказателствата по делото, настоящият състав намира, че компетентен по иска за възстановяване на родителските права се явява Поморийски районен съд.

По изложените съображения, Сливенският окръжен съд намира, че местно компетентен да се произнесе по депозираната искова молба е Районен съд гр.Поморие, поради което и на основание чл. 122, изр. 2 ГПК,

 

                                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

            КОМПЕТЕНТЕН да разгледа исковата молба с правно основание чл.135, ал.2 от СК на Г.Х.К., като майка и законен представител на Х.Г.Х. е Районен съд гр.Поморие.

            ИЗПРАЩА делото на Поморийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

            КОПИЕ от определението да се изпрати на Сливенски районен съд за сведение.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

                                                                                 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.