ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

08.01.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на осми януари...……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  793 описа за 2012 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на С.Д.Д. против Определение от 21.11.2012г. по гр.д.№ 4425/2012г. на Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството по делото, пред СлРС и същото е изпратено по подсъдност на СРС. В жалбата се твърди че същото е неправилно и е следвало да се приложи разпоредбата на чл. 113 от ГПК, тъй като ищецът има качеството на потребител на застрахователна услуга по см. на §1 т.1 от ДР на КЗ. Моли съда да отмени постановеното определение, като неправилно и незаконосъобразно, като върне делото на СлРС за разглеждане.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

С.Д.Д. е предявил против ЗК „Олимпик – клон България” гр. София иск с цена 5000 лв. и правно основание чл. 208 от КЗ, като претендира застрахователно обезщетение по договор за застраховка „АВТОКАСКО”, сключена между него и ответника. С отговора, ответникът е направил възражение за местна неподсъдност на спора  на СлРС, като е посочил че местната подсъдност е уговорена между страните.

С атакуваното определение, СлРС е прекратил производството пред себе си и изпратил делото на СРС по компетентност на основание чл. 117 ал.2 от ГПК.

Определението е изцяло законосъобразно. Налице е уговорена между страните местна подсъдност за разрешаване на споровете между тях, различна от тази по чл. 113 от ГПК в раздел ІХ т.2 от Общите условия по застраховка на сухопътни превозни средства на ЗК „Олимпик – клон България” КЧТ, които са неразделна част от Договора за застраховка между С.Д.Д. и ЗК „Олимпик – клон България” КТЧ .  Уговарянето на местна подсъдност е допустимо тъй като се касае за имуществен спор, който не попада в изключенията по чл. 109 от ГПК.

По изложените съображения, частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.Д.Д. ЕГН ********** с постоянен адрес *** *-*, със съдебен адрес гр. С., ул. „Г.С.Р.” №*, офис *, чрез адв. М. Д.  против Определение от 21.11.2012г. по гр.д.№ 4425/2012г. на Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството по делото пред СлРС и същото е изпратено по подсъдност на Районен съд -София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: