ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

Гр. Сливен, 08.05.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осми май през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

като разгледа докладваното гр.д. № 798 по описа на СлОС за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на глава 58 от ГПК.

С определение от 05.03.2013г. съдът е изпратил на заявителя препис от подаденото възражение, ведно с приложенията. Указано е на заявителя в едномесечен срок да предяви искова молба по общия ред на ГПК за установяване на претендираното вземане, като доплати и д.т. в размер на 1023.75 лева по сметка на СлОС. Съобщението е връчено редовно на 21.03.2013 г., като в посочения срок и до настоящия момент указанията на съда не са изпълнени.

Следва да бъдат приложени неблагоприятните последици за които заявителя е изрично предупреден, като производството по делото да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 798/2012г. по описа на Сливенски окръжен съд.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: