ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 16.05.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

                      

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                      мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

Като разгледа докладваното от младши съдия Кондова  гражданско дело № 1 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.240, ал.1, вр.чл.307 ГПК.

Образувано е въз основа на депозирана молба от ищеца в производството пред СлРС „Банка Пиреос България” АД –гр.София чрез процесуалния си представител по пълномощие, съгл.чл.32, т.1 ГПК за отмяна на неприсъствено решение № 839/04.10.2012г., постановено по гр.д. № 1234/2012г. на СлРС. С това решение е отхвърлен, като неоснователен  предявения иск с правно основание чл.422, вр.чл.417,т.2, вр.чл.415, ал.1 ГПК за признаване на установено в отношенията между страните, че ответника Д.Д.Д. *** дължи на ищцовото търговско дружество сума в размер на  967,11 лв. – главница и 1150,84 лв. – договорна лихва  за периода 16.09.2005г.- 26.05.2011г., за просрочени задължения за повече от 90 дни по договор за предоставяне на кредит – Транскарт на физическо лице по сметка № 1034820906, сключен на 22.07.2004г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед по чл.417 ГПК – 27.05.2011г. до окончателното изплащане на сумата, за което е издадена заповед № 2759/02.06.2011г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по ч.гр.д. № 3506/2011г. на СлРС.

Молителят поддържа, че е налице отменителното основание по чл.240, ал.1, т.3 ГПК, т.е., че страната е била лишена от възможност да участва в делото, тъй като поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее е била в невъзможност да се яви лично или чрез повереник.

Към молбата за отмяна са  приложени с искане за събирането им като писмени доказателства удостоверение за оказана помощ при ремонт на автомобил, издадено от автосервиз „Топмотор” гр.София ЕООД и 3 бр. справки, издадени от молителя за движението по сметката, за дължимите лихви и за дължимата главница по салда и дати на физическото лице –длъжник Д.Д..

В срока по чл.306, ал.3, вр.чл.240 ГПК ответника по молбата за отмяна на неприсъственото решение е депозирал становище.

С Разпореждане на съдията докладчик молбата за отмяна е оставена без движение на основание чл.306, ал.1, вр.чл.240, вр.чл.260 и чл.261 ГПК, поради констатирана липса на представителна власт на подалото молбата лице, както и за довнасяне на дължимата държавна такса. В указания от съда срок е представено доказателство за довнасяне на държавната такса по сметка на СлОС, като е отправено искане за продължаване на срока за представяне на доказателство за надлежната представителна власт на адвоката, депозирал молбата за отмяна.

С Определение от 15.02.2013г. съдът продължил срока с нов едноседмичен срок. Тъй като това определение на съда е постановено след изтичането на първоначално определения едноседмичен срок, то новия срок е започнал да тече от момента на получаването на съобщението за това, а именно от 04.04.2013г. и е изтекъл съответно на 11.04.2013г.

С Разпореждане от 18.04.2013г. съдията докладчик констатирал, че препис от разпореждането от 11.01.2013г., с което е оставена без движение молбата за отмяна не е изпратено на молителя  „Банка Пиреос България” АД гр.София, а само на лицето подало молбата за отмяна на неприсъствено решение – адв. Н.К., като разпоредил препис от това разпореждане от 11.01.2013г. да бъде изпратено на молителя. Съобщението е получено от юрисконсулт Т.Файтонджиев на 07.05.2013г.

В указания едноседмичен срок е постъпила молба от адв. Н.К. ***, с която изразява становище, че не е необходимо да представя повторно пълномощно и не се налага молителя  „Банка Пиреос България” АД гр.София, чрез представителя си по закон  да потвърди извършените от него действия по депозиране на молбата за отмяна, тъй като в кориците на исковото производство представителната му власт била надлежно установена. В пълномощното, представено в хода на исковото производство бил изрично упълномощен да завежда и води делото до приключването му пред компетентната инстанция, като извършва всички необходими съдопроизводствени действия. Подаването на жалби срещу актове на съда, попадало в обсега на представителната му власт и счита, че е надлежно оправомощен от „Банка Пиреос България” АД гр.София да представлява страната и в производството по отмяна на неприсъствено решение.

Съдът намира, че срокът за изпълнение на дадените с разпореждане от 11.01.2013г. указания е изтекъл за молителя на 14.05.2013г., до която дата не е представено надлежно пълномощно, удостоверяващо представителната власт на адв.К. *** за подаване на молба за отмяна на неприсъствено решение № 839/04.10.2012г., постановено по гр.д. № 1234/2012г. на СлРС.

Съдът намира за неоснователно изразеното становище от адв.К. в депозираната молба с вх. № СД-05-01 3169/15.05.2013г. В заведеното първоначално заповедно производство е представено надлежно пълномощно от 26.05.2011г., като в договора за правна защита и съдействие № 240/2011г. / л.6 от ч.гр.д. № 3506 от 2011г. на СлРС/ изрично е посочен обема на представителната власт, а именно завеждане на заповедно производство срещу длъжника Д.Д.Д..

В последвалото исково производство е представен договор за правна защита и съдействие от 13.03.2012г. с обем на представителна власт за адв.К. – завеждане на исково производство по ГПК срещу Д.Д.Д.. Представено е и пълномощно от същата дата 13.03.2012г. с обем на представителна власт – процесуално представителство по гражданско дело без да е посочен номер по описа на СлРС за 2011г.

Следва да се отбележи, че исковото производство заведено пред СлРС е по описа на съда от 2012г., а не от 2011г. , както е посочено в пълномощното. Освен това  касае процесуално представителство единствено пред СлРС. Дори и да се приеме, че касае гр.д. №1234/2012г. на СлРС, по което е постановено неприсъствено решение, то същото касае процесуално представителство именно в това исково производство и само пред СлРС.

Производството по отмяна на неприсъствено решение е особено отменително производство и се движи по реда на чл.307, вр.чл.240, ал.1 ГПК. На страната – молителя „Банка Пиреос България” АД гр.София, както и на адв. К. *** са дадени надлежни указания за представяне  в едноседмичен срок на доказателства за представителната власт на лицето депозирало молбата за отмяна. По молба на адв.К. този срок е продължен, поради отсъствие извън пределите на страната  на едно от двете лица, законни представители на молителя.

След изтичането на дадения от съда срок – 14.05.2013г. доказателства за надлежната представителна власт на адв.Н.К. за производството по молбата за отмяна на неприсъствено решение не са представени.

Ето защо, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл.306, ал.2, вр.чл.286, ал.2 ГПК за връщане на депозираната молба за отмяна.

 

 

Ръководен от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА молба за отмяна, подадена от„Банка Пиреос България” АД гр.София  на неприсъствено Решение № 839/04.10.2012г. постановено по гр.д. № 1234/2012г. на СлРС, поради неотстраняване на констатираните нередовности.

ДА СЕ ВРЪЧИ на страните препис от настоящото определение.

 

Определението  подлежи на обжалване пред ВКС РБ в едноседмичен срок от получаване на съобщението по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК.

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

           

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: