О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 10.01.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 16 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу определение № 1/02.01.2013г. по гр.д. № 6/2013г. на СлРС, в частта с която е отхвърлена молбата на жалбоподателите за допускане на обезпечение на бъдещият им иск срещу „Макиавели Инк” ЕООД с ЕИК 201497226 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Б.” № * ет.* офис * за сумата общо 450 000 лева, чрез налагане на запор върху всички банкови сметки на длъжника, разкрити във всички банки в страната.

Твърди се че определението в тази част е необосновано и незаконосъобрано. За да откаже допускането на това обезпечение съдът е приел, че то е недопустимо, доколкото не са конкретизирани банките, в които има разкрити банкови сметки на търговското дружество. Жалбоподателите твърдят, че нямат фактическа и правна възможност да узнаят в кои банки има разкрити банкови сметки и съдът, като е допуснал обезпечението чрез налагане на запор само и единствено върху посочената сметка, реално е ограничил възможността им да обезпечат своя бъдещ иск. Поради това се иска отмяна на определението в тази част и да бъде постановено друго, с което да се допусне исканото обезпечение в пълен обем.

Безспорно е установено, че са налице, с оглед представените писмени доказателства, основанията да бъде уважена молбата за допускане на обезпечението. РС също е констатирал, че бъдещият иск е допустим и вероятно основателен, а към молбата са приложени доказателства за установената трудова злополука, трудов договор, акт за смърт, протоколи и удостоверения, издадени от НОИ. Законът , за да бъде допуснато обезпечение, изисква да са налице няколко кумулативно дадени предпоставки, а именно искът да е допустим, вероятно основателен, да е налице обезпечителната нужда, т.е. без искането обезпечение за ищеца да е невъзможно или да се затрудни осъществяване на правата по решението, което евентуално ще е в негова полза, както и предлаганата обезпечителна мярка да е подходяща.

Настоящият състав намира, че в случая са налице всички тези предпоставки, което е видно от приложените към молбата доказателства. С оглед съществуването на банковата тайна действително за жалбоподателите е трудно дори невъзможно да установят и да посочат всички банкови сметки на бъдещия ответник, за да може да бъде наложен запора върху тях. Ето защо съдът следва да допусне запор на банковите сметки във всички банки и по този начин да гарантира удовлетворяването на ищците по бъдещия иск при евентуално положително решение за тях.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1/02.01.2013г. по ч.гр.д. № 6/2013г. на Сливенския районен съд в частта, с която е отхвърлена молбата на Й.М.К. ЕГН ********** от свое име и КМЗП на Д. М.К. ЕГН ********** и Н.М.К. ЕГН **********, чрез адв.В.Б. за допускане на обезпечение на бъдещ иск, който ще бъде предявен против „Макиавели Инк” ЕООД с ЕИК 201497226 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Б.” № * ет.* офис * за сумата 450 000 лева, чрез налагане на запор върху всички банкови сметки на длъжника, разкрити във всички банки в страната, като НЕДОПУСТИМА, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ДОПУСКА обезпечение на бъдещ иск, който ще бъде предявен от Й.М.К. ЕГН ********** от свое име и КМЗП на Д. М.К. ЕГН ********** и Н.М.К. ЕГН **********, чрез адв.В.Б. против „Макиавели Инк” ЕООД с ЕИК 201497226 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Б.” № * ет.* офис * за сумата 450 000 лева, чрез налагане на запор върху всички банкови сметки на длъжника, разкрити във всички банки в страната.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна заповед съгласно определението.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: