ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

24.01.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и четвърти януари...……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  25 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Община Твърдица против Разпореждане  № 18622/17.12.2012г. по ч.гр.д.№ 6068/2012г. на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение. В жалбата си твърди че е подал заявление по образец придружено от съответните документи, които удостоверяват претендираното вземане. Счита че след направеното уточнение, че претендира издаване на заповед и изпълнителен лист въз основа на извлечението от счетоводните книги на Община Твърдица към 31.12.2007г. е следвало съда да му издаде исканата заповед по чл. 417 от ГПК, тъй като са били налице предпоставките за това. Счита че в настоящото производство, съдът следва да проверява единствено дали са налице някоя от пречките по чл. 418 ал.2 и 3 от ГПК. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното и върне делото на СлРС с указания за издаване на заповед и изпълнителен лист.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Община Твърдица, представлявана от адв. М.Б. е подала до СлРС на 10.12.2012г. заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу длъжника Х.И.Х.. В заявлението е посочено, че длъжника дължи сумата 784,25лв., представляваща изразходвана електроенергия и сумата 456,25лв., представляваща лихва за периода 31.12.2007г. до 10.12.2012г. Като документ, от който произтича вземането е посочено „извлечение от ведомост по аналитични партиди”. Към заявлението са приложени 6 бр. извлечение от ведомости по аналитични партиди за длъжника, съответно към дати 31.12.2007г.; 31.12.2008г.; 31.12.2009г.; 31.12.2010г.; 31.12.2011г. и 01.05.2012г. Представено е и извлечение от счетоводна програма за изчисляване на размера на мораторна лихва за забава върху главницата.

След получаване на заявлението СлРС е образувал същото в ч. гр.д.№ 6068/12г. и разпореждане от 11.12.2012г. го е оставил без движение, като е дал на заявителя едноседмичен срок да уточни защо Община Твърдица търси суми за ел. енергия, за кой обект се претендира сумата, за кой период от време и въз основа на кой от всички представени документи иска издаването на Заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

В дадения срок, пълномощникът на заявителя е депозирал допълнително заявление, в което е уточнил, че има вземане към ответника за ползвана ел. енергия в търговско помещение в Кооперативен пазар гр. Твърдица за периода от 01.12.2005г. до 31.12.2007г., както и че претендира издавеното на заповед въз основа на представеното извлечение към 31.12.2007г.

С атакуваното разпореждане, СлРС е отказал издаването на заповедта, тъй като в делото се съдържали два документа, озаглавени „извлечение към 31.12.2007г.” и не му било ясно на кой от двата заявителят основава искането си, както и никой от тях не съдържал разбираема информация относно това кои от сумите са задължение на ответника и освен това касаят само 2007г., а вземането е претендирано за по-дълъг период.

Разпореждането е законосъобразно. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение, когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на документ или извлечение от счетоводните книги, с които се удостоверяват вземания на общините – чл. 417 т.2 от ГПК. Преди да постанови издаване на заповед за незабавно изпълнение и да разпореди издаване на изпълнителен лист, съдът трябва да провери дали представеното извлечение от счетоводните книги представлява редовно от външна страна основание по смисъла на  чл. 417, ал. 1, т. 2 ГПК за образуване на заповедно производство. То следва да удостовери, с оглед принципите на ЗСч, задължението на  длъжника към заявителя – източник на това задължение, неговия размер и ако задължението е периодично данни за размера му към всеки един момент. От представения документ със заявлението не може да се направи извод че е удостоверено задължение на лицето Х.И.Х. *** в посочения размер. На първо място липсва посочено основание за неговото възникване – основание за дължимостта на сумите от конкретно  посоченото лице. Има данни, които сочат че това задължение е следвало да бъде изпълнявано периодично, но липсват данни за изискуемостта на отделните суми към всеки един  момент.  Не налице второто основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение, а именно- подлежащото на изпълнение вземане – чл. 418 ал.2 от ГПК.

С оглед изложените съображения, съдът намира че правилно СлРС е преценил че не са  налице предпоставките на чл. 417 т.2 и чл. 418 ал.2 от ГПК за издаване на исканата заповед и е остави заявлението без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Община Твърдица, гр. Т., ул. „С.” №*, чрез процесуалния й представител адв. М.Б., с адрес за призоваване гр. С., ул. „Р.” № * против Разпореждане  № 18622/17.12.2012г. по ч.гр.д.№ 6068/2012г. на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: