ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 21.01.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  двадесет и първи януари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 47 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от „Уникредит Лизинг” АД, с която са предявени обективно и кумулативно съединени искове с цена от общо 37324.28лв., представляваща сбор от размера на сумите 13001.89лв. – главница, 1775.27лв. – договорна лихва, неустойка за забава 2140.97лв., 1942.41лв. – други просрочени задължения; 18144.16лв. – неустойка поради разваляне на договора, 319.58лв. – законна лихва.

Предявените с исковата молба искове са граждански и с оглед цената на всеки от тях съгласно чл. 104, т.4 от ГПК (доп. ДВ бр. 50 от 2008г.) –под 20000 лв., подлежат на разглеждане от Районен съд – гр. Сливен по правилата за родова подсъдност.

Предвид гореизложеното образуваното пред Окръжен съд – гр. Сливен производство по посочената искова молба следва да се прекрати и да се изпрати за разглеждане от родовокомпетентния съд по седалището на ищеца, а именно РС – гр. Сливен!

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 40/13г. на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане ПО ПОДСЪДНОСТ на компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване от ищците с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: