ОПРЕДЕЛЕНИЕ     

гр. Сливен, 24.01.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и тринадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                   мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  ч.въз.гр.  д.  N 43 по описа за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл., вр.чл.577 ГПК.

Образувано е въз основа на депозирана частна жалба от К.С.К. ***, насочена против Определение от 10.01.2013г.  на съдия по вписванията при РС-Нова Загора, с което е отказано вписване на прекратяване на договор за аренда № 417/17.05.2001г., вписан в СВ при РС-Нова Загора на 02.10.2001г. под № 175, том ІХ, рег.№ 4265/2001г., партида 4119, 202 и анекс към него  от 08.08.2003г., вписан в СВ при НЗРС вх.№ 2280/08.08.2003г., акт № 258, том V, партида 202, 4119.

Жалбоподателят намира постановеното от съдията по вписванията определение за неправилно и незаконосъобразно. Излага подробни съображения, поради които счита, че договора за арендуване на земеделска земя и анекса към него  са съставени в нарушение на закона и го заобикалят. Твърди, че договора за аренда бил сключен за четири стопански години, като впоследствие преди да изтече срока на действие страните с анекс изменили клаузата, досежно срока. В първия и основен договор нямало посочена година на сключване, отразена върху нотариалната заверка. Изразява се и несъгласие с извода на съдията по вписванията, че арендния договор бъл със срок на действие 13г., 4 месеца и 13 дни. Цитира се нормата на чл.16, пр.2 от Закона за арендата в земеделието, според която изменението в договора не може да засяга уговорения срок, въз основа на което се прави заключение, че срока на настоящия договор за аренда бил изтекъл още към 17.05.2005г. или към 01.10.2005г. Липсвало предизвестие от страна на арендатора за продължаване на срока на действие на договора за аренда, както и липсвала уговорка, според която последващите приобретатели на земеделската земя да встъпват в правата на арендодателя. По тези съображения жалбоподателят счита, че договора за аренда не следвало да се разваля по съдебен ред. Твърди, че в договора не били описани и индивидуализирани имотите, а била посочена тяхната обща площ. Към настоящия момент арендатора в лицето на кооперация „Наша земя”, с.С., общ.Нова Загора продължавал да ползва имотите, без да заплаща рента, под предлог, че договора за арендуване бил в сила, а срокът за който бил сключен, съгласно анекса към него не бил изтекъл. Жалбоподателят твърди, че към заявлението за вписване прекратяването на договора за аренда представил копия на договора и анекса към него, копия от разменените покани между страните, както и копия от нотариалните актове за придобиване на собствеността, които съдията по вписване не обсъдил в атакуваното определение.

 От настоящия съд се иска отмяна на обжалваното определение, с което е постановен отказ от вписване на прекратяване на договора за арендуване на земеделска земя, под горепосочените номера, както и анекса към този договор, като се разпореди да се впише прекратяването на този договор.

Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице- молител в производство по чл.569, т.5 ГПК, разполагащо с правен интерес от атакуване на постановеното определение, доколкото в него е обективиран  отказ от вписване. Тъй като по делото липсват данни за датата на която обжалваното определение е било връчено на молителя, съгласно нормата на чл.32а, ал.4 от Правилника за вписванията, то настоящия съдебен състав следва да приеме в полза на жалбоподателя, че частната жалба е депозирана в законовия едноседмичен срок.

Ето защо същата се явява допустима.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Сливенски окръжен съд, като прецени събраните доказателства и доводите на жалбоподателя, намира за установено от фактическа страна следното:

Предмет на договора за аренда са закупени от жалбоподателя К. с нотариален акт за покупко продажба № 99, том ІІІ, рег.№ 1925, дело 277/23.03.2012г. два броя ниви, находящи се в землището на с.С., общ.Нова Загора в местността „Камъшлъка”, с площ и граници, подробно описани в нотариалния акт. Собствеността върху земеделската земя придобил от продавачите Г.А.Д. и Т.Д.Д., двамата от гр.Сливен. Последните пък от своя страна придобили тези ниви от  М.Г.М. от с.С. с нотариален акт  за покупко продажба на недвижим имот № 11, том VІІІ, рег.№ 4089, дело № 539/18.05.2007г. Договорът за аренда бил сключен между първоначалния собственик на двете ниви М.Г., в качеството й на арендодател и Кооперация „Наша земя”, със седалище и адрес на управление с.С., общ.Нова Загора, като арендатор. Договорът бил сключен за минимално предвидения законов срок, съгл.чл.4 от Закона за арендата в земеделието – 4 стопански години.

По късно на 08.08.2003г. преди да изтече срока на действие на договора, между същите страни бил подписан анекс, като бил изменен единствено срокът на действие,а страните се договорили  срокът да е за десет години, считано от 01.10.2004г. до 01.10.2014г.

 

 

 

По делото е представена нотариална покана, изходяща от един от праводателите на жалбоподателя, а именно Г.Д., действащ чрез пълномощник в лицето на настоящия жалбоподател К.К. и адресирана до арендатора Кооперация „Наша земя”. Тази нотариална покана не е преснета в цялост при окомплектоването на жалбата, но видно от представения й отговор от страна на арендатора, поканата се е отнасяла за изявление за разваляне на договора за аренда на основание чл.27, ал.1, т.4 от Закона за арендата в земеделието /прекратяване в случаите предвидени в този закон/. В отговор арендатора  посочил, че не била посочена точно причината, поради която се разваля договора и  задълженията, поети с него се изпълнявали от страна на арендатора. Посочено е още, че договора ще се прекрати с изтичането на срока, за който бил сключен – 01.10.2014г. или преди това, ако бъде развален по съдебен ред.

Установеното от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

Вписването има оповестително действие. В производството по вписване съдията по вписванията осъществява контрол единствено върху подлежащия на вписване акт и само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията – чл.32а. Проверява се дали представения за вписване акт отговаря  на законовите изисквания, а именно подлежи ли акта на вписване съгласно разпоредбата на чл.4 и съдържа ли изискуемите реквизити по  чл.6 от Правилника за вписване. В правомощията на съдията по вписванията не влиза изследване на материалноправните предпоставки за прекратяване на договора за аренда, каквото вписване се иска в случая.

В конкретната правна хипотеза е било представено заявление, съдържащо молба за вписване прекратяването на договор за аренда и  разменената кореспонденция между страните по  този договор  - нотариални покани.

В самото заявление обаче, както и в жалбата, предмет на настоящо разглеждане, молителят К.  посочил, че счита договора за прекратен, тъй като бил съставен в нарушение на закона и го заобикалял. Тези възражения касаят недействителност /нищожност/ на договора и не могат да бъдат преценявани от съдията по вписванията в нотариалното производство, нито от съда разглеждащ жалбата срещу постановения отказ в рамките на това производство. Тези основания жалбоподателят би могъл да заяви само в едно исково производство, което да протече при равенство и състезателност на двете насрещни по спора страни, в резултат на което да бъде постановен съдебен акт, ползващ се със сила на присъдено нещо, а въз основа на този акт да бъде извършено вписването.

На следващо място представената нотариална покана, която според жалбоподателя представлява изявление за разваляне на договора за аренда не изхожда от него в качеството му на собственик и страна по договора по смисъла на чл.17, ал.2 от Закона за арендата в земеделието. Липсва и уведомление до арендатора за настъпилото заместване, съгл. чл.17, ал.3 от

този  закон. При отправянето на тази нотариална покана до арендатора, жалбоподателят е действал като пълномощник, а не като страна по договора, тъй като към този момент той не е бил собственик на земеделската земя. Следователно липсва едностранно отправено изявление до арендатора от арендодателя за разваляне на договора за аренда поради неспазване на задълженията, поети с него, а оттам липсва акт, подлежащ на вписване.

 И само за пълнота на изложението следва да се отбележи, че в самото заявление отправено до съдията по вписванията, жалбоподателят  посочил, че въпреки многократно отправяни от него искания до арендатора / за които не са представени доказателства/  за предоставяне на земята и за прекратяване на договора за аренда, това към момента не било станало, от което може да се направи извод, че и самия жалбоподател съзнава, че договора за аренда не е развален, респ.прекратен.

С оглед изложените съображения, атакуваното определение, с което е отказано вписване прекратяването на договора за аренда е правилно и законосъобразно.  

Ръководен от гореизложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна частната жалба, депозирана от К.С.К. ***, насочена против Определение от 10.01.2013г.  на съдия по вписванията при РС-Нова Загора.

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Определение от 10.01.2013г.  на съдия по вписванията при РС-Нова Загора, с което е отказано вписване на прекратяване на договор за аренда № 417/17.05.2001г., вписан в СВ при РС-Нова Загора на 02.10.2001г. под № 175, том ІХ, рег.№ 4265/2001г., партида 4119, 202 и анекс към него  от 08.08.2003г., вписан в СВ при НЗРС вх.№ 2280/08.08.2003г., акт № 258, том V, партида 202, 4119.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1.

                                                                                                          2.