О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 24.01.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 45 по описа на СлОС за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Предявена е искова молба от В.К.Ч. против „Виктория Туристик” АД с искане за заплащане на трудово възнаграждение по реда на чл. 128 от ТК и цена на иска 31 лева, представляваща частична претенция от пълния размер 337 лева.

Съгласно разпоредбата на чл. 104 т.4 от ГПК искът за защита на спорното право е подсъден на СлРС. Родовата подсъдност е процесуална предпоставка за разглеждане на спора, за която съдът следи служебно.

Предвид това, производството пред СлОС следва да бъде прекратено, а делото изпратено за разглеждане на СлРС.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 45/2013г. по описа на СлОС.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане на Сливенски районен съд.

 

Определението може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщаването му на ищеца, с частна жалба пред БАпС.

       

  ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :