ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

24.01.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…двадесет и четвърти януари…...……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..… гр..дело №  49……. по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба с правно основание чл. 200 от КТ и цена на предявения иск 30 000 лв.. В същата се твърди че следва да се ангажира отговорността на ответника, който е бил в трудови правоотношения с наследодателя на ищеца , на основание чл. 200 от КТ и същия да бъде осъден да заплати сумата от 30 000 лв., на ищеца, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от трудова злополука. Предявеният иск е трудов спор по смисъла на чл. 357 ал.1 от КТ ( каквато е и трайната практика на съдилищата Определение от  22.07.2003 на ПАС по ч гр. д№ 594/2003г. и Определение № 78 от 9.05.2007 на ВТАС по въззивно ч. гр.д.№ 185/07г.). С оглед разпоредбата на чл. 104 т. 4 пр. последно от ГПК, трудовите спорове са подсъдни на Районен съд, независимо то цената на предявения иск. Тъй като възражението за родова подсъдност според чл. 119 ал.1 от ГПК може да се прави винаги в течение на производството и служебно от съда, намира че следва да прекрати делото пред този съд и изпати същото на СлРС, който е компетентен да го разгледа по правилата на родовата подсъдност.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.2 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. № 49/2013 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Сливен, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: