О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 01.02.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на първи февруари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз. ч. гр.д. № 51 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Депозирана е частна жалба от Е.Х.И. – ответник по гр.д. № 4246/2012г. на СлРС, с която се атакува постигната между страните спогодба в с.з. проведено на 18.12.2012г. относно родителските права върху детето Филиз, режим на лични контакти с другия родител и дължимата издръжка. Посочват се причини, поради които същата не може да бъде изпълнена.

Частната жалба е връчена на другата страна, която в указания от съда срок е депозирала отговор. В същия се посочват подробни аргументи относно причините за неизпълнение на постигната между страните спогодба. Претендира се потвърждаване на постигнатото между страните споразумение и отхвърляне на частната жалба.

         След преценка на събраните по делото доказателства, настоящия съдебен състав при СлОС, констатира следното :

         Пред СлРС е било образувано гр.д. № 4246/2012г. по предявена искова молба от Ш.Х.А. против Е.Х.И., с правно основание на претендираните права чл. 123 от СК.

Производството по делото е приключило в проведено с.з. на 18.12.2012г. със сключване на съдебна спогодба между страните относно упражняването на родителските права върху детето Филиз, местоживеене, дължимата издръжка, режима на лични отношения с другия родител.

С протоколно определение от с.з. проведено на 18.12.2012г. постигната между страните съдебна спогодба е одобрена и производството по делото е прекратено, поради изчерпване на предмета на делото.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е недопустима, тъй като с нея се атакува съдебен акт, който не подлежи на инстанционен контрол.

Определението на съда, с което се одобрява постигната между страните спогодба не подлежи на обжалване. Съдът, след преценка законосъобразността, добрите нрави и интереса на детето е одобрил постигната между двамата родители спогодба. Същата е подписана от страните, с което същите са потвърдили волята си. Съгласно разпоредбата на чл. 234, ал.3 от ГПК съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по – горен съд.

Изложените подробни аргументи относно неправилното определяне на всички компоненти по съдебната спогодба, страните следва да защитят в отделно исково производство при налично изменение на обстоятелствата.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната частна жалба от Е.Х.И. с ЕГН ********** *** против постановеното протоколно определение от с.з. на 18.12.2012г. за одобряване на постигната спогодба по гр.д. № 4246/2012г. на СлРС относно упражняване родителските права върху детето Филиз, местоживеене, режим на лични контакти с другия родител и дължимата издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано при наличие на условията на чл. 280, ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.