ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

06.02.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на шести февруари..……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  55 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на М.Р.Р. против Решение № 789 от 20.08.2012г. по 4748гр.д.№ 6068/2011г. на Районен съд – Сливен, с което е оставено без уважение искането за допълване на решението, в частта за присъждане на направените в производството разноски. Твърди се че решението е  постановено в нарушение на принципа за публичност на гражданския процес, а по същество е неправилно, тъй като представената квитанция доказва направени разноски. Твърди че действително не е представил списък на разноските, но това е станало поради особени непредвидени обстоятелства, за което е поискал възстановяване на срока.Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното допълнително решение, като недопустимо, незаконосъобразно, неоснователно, необосновано и да му присъди разноските, чието присъждане е поискал с молба по чл. 248 от ГПК. Моли делото да бъде разгледано в открито с.з. , тъй като се касае за казус с много висока фактическа и правна сложност и ако делото се разгледа в отсъствие на представител на ищеца има опасност да се накърнят негови жизненоважни прави интереси.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване.

            Искането на жалбоподателя за насрочване на делото в открито с.з. е неоснователно и не следва да бъде уважавано. Частните жалби, подадени от страните се разглеждат в закрито с.з., освен ако съда прецени за необходимо да се разгледат в открито с.з. В конкретния случай не е необходимо насрочването на делото в открито с.з., тъй като страните са изразили становищата си в писмен вид (за жалбоподателя), а на ответника по жалбата е била дадена такава възможност. В частната жалба не се иска събирането на гласни доказателства , което да налага насрочването на делото за събирането им.

 

            С Решение № 1119/21.02.2012г. по гр.д.№ 4748/11 на СлРС са отхвърлени предявените от „Напоителни системи” ЕАД срещу М.Р.Р., искове с правно основание чл. 415 от ГПК и чл. 92 от ЗЗД.  Със същото решение е осъден ищеца да заплати на ответника направените разноски в производството – депозит за разпит на свидетели в размер на 31.50лв.

            В откритото с.з. на 28.12.2011г., ответникът е поискал присъждането на разноски, като не е уточнил от какво произтичат и не е представил списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

            Решението е съобщено на ответника на 28.02.2012г. На 12.03.2012г., Р. е подал молба, с която е поискал от съда да се произнесе с допълнително определение, с което да му бъдат присъдени разноските за снабдяване с доказателството метеорологична справка от НИМХ- филиал Пловдив в размер на 90лв., за което е представил фактура. Препис от молбата е изпратен на другата страна, която не е изразила становище. СлРС е постановил обжалваното Решение № 789 (имащо характер на определение), като е приел че молбата се основава на чл. 248 от ГПК и тъй като направените разноски не са поискани в срок и не е представен списък на разноските по чл. 80 от ГПК, същата е неоснователна и я е оставил без уважение.

            На 12.09.2012г., ответникът е поискал да му бъде възстановен срока за представяне на списък по чл. 80 от ГПК, поради възникнали непредвидени обстоятелства. Молбата е оставена без уважение с Определение от 27.12.2012г., което е влязло в сила, тъй като не е било обжалвано в срок.

            При изложената фактическа обстановка, следва да бъде направен извод, че молбата от 12.03.2012г. по чл. 248 от ГПК е недопустима. Правото на страната да се иска изменение на решението в частта му за разноските (каквото е искането на жалбоподателя за присъждане на допълнителна сума за разноски) е предоставено на страна, която е депозирала списък на разноските по чл. 80 от ГПК. В настоящото производство е безспорно, че ответникът не е представил такъв списък, поради което и молбата му е недопустима е следва да бъде оставена без разглеждане. Тъй като СлРС  се е произнесъл по основателността на тази молба, следва определението му да бъде отменено и постановено ново, с което бъде оставено без разглеждане молбата на жалбоподателя.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТМЕНЯ Решение (имащо характер на определение) № 789 от 20.08.2012г. по 4748гр.д.№ 6068/2011г. на Районен съд – Сливен, с което е оставено без уважение искането за допълване на решението, в частта за присъждане на направените в производството разноски, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

                     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.Р.Р. от 12.03.2012г., като НЕДОПУСТИМА.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: