О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 31.01.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 63 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу определение № 1400/16.11.2012 г. по гр. д. № 651/2012 г. на Новозагорския районен съд в частта му, с която е отхвърлено искането на жалбоподателката за допускане на обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор на 73 бр. едър рогат добитък – крави и телета, находящи се във ферма с. Богданово, общ. Нова Загора. Твърди се, че  с това определение съдът е уважил само искането за обезпечение на запор на банковите сметки на ищеца –ответник по насрещния иск, но е отхвърлил второто искане. По този начин се твърди, че е невъзможно да бъде постигнат ефекта на обезпечението, а именно да се подготви осъществяването на правата и моли въззивният съд да го отмени в тази част и да допусне обезпечението чрез налагане на запор на 73 бр. едър рогат добитък.

Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна. В случая съдът е допуснал обезпечение на предявения насрещен иск чрез налагането на запор върху банкови сметки на дружеството-ответник по насрещния иск в изрично посочени банки. Съдът  е посочил, че следва да бъде оставено без уважение искането за налагане на запор върху крави и телета, тъй като тези вещи не са индивидуализирани в искането.  Безспорно е, че този извод на съда е правилен, липсва индивидуализация на тези вещи и пред настоящата въззивна инстанция. Освен това допуснатото обезпечение чрез налагане на запор на банковите сметки в достатъчна степен би гарантирало  правата на жалбоподателката при евентуално позитивно решение за нея. Поради това частната жалба  се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба подадена от  адв.М.М. като пълномощник на  М.Г.Н. *** определение № 1400/16.11.2012 г. по гр. д. № 651/2012 г. на Новозагорския районен съд в частта, с която е отхвърлено искането й за допускане на обезпечение чрез налагане на запор на 73 бр. едър рогат добитък – крави и телета, находящи се във ферма в с. Богданово, общ.Нова Загора.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: