О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 07. 02.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно гр. д. N 69 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Въззивното производство пред СлОС е образувано след постъпило писмо от СлРС, с което е била представена въззивна жалба на Община Сливен с вх.№ 25180/09.11.2012г. срещу Решение на РС – Сливен по гр.д.№ 1563/2012г. Въззивната жалба е била подадена срещу Решение № 814/25.10.2012г. по посоченото гражданско дело на СлРС и е постъпила в този съд на 09.11.2012г. С разпореждане от 12.11.2012г. РС е оставил въззивната жалба без движение и е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на СлОС д.т. в размер на 50 лева, като го е предупредил, че при неизпълнение въззивната жалба ще бъде върната. Съобщението за това разпореждане обаче вместо на Община Сливен е било изпратено на ЗАД „Армеец” АД и е било получено на 22.11.2012г. Независимо от това с разпореждане от 12.12.12г. районният съдия е разпоредил връщането на въззивната жалба, поради неотстраняване в срок на нередовности. Това разпореждане е било връчено на надлежната страна на 17.12.12г. и против него на 21.12.12г. е постъпила частна жалба. С разпореждане от 27.12.12г. частната жалба е била оставена без движение, като на жалбоподателя е указано в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на СлОС д.т. в размер на 15 лева, като е бил предупреден, че при неизпълнение жалбата ще бъде върната. В дадения срок страната е внесла д.т. в размер на 15 лева.

Очевидно е, че в случая СлРС е следвало да изпрати на СлОС частната жалба за произнасяне относно законосъобразността на връщането на въззивната жалба. Вместо това обаче е била изпратена за произнасяне самата въззивна жалба, поради което и в деловодството на СлОС е било образувано настоящото въззивно гражданско дело, което обаче е неправилно. Преди въззивният съд да се произнесе по основателността на подадената срещу решението жалба следва да бъде разгледана законосъобразността на разпореждането за връщането й по повод на подадената частна жалба. Ето защо настоящото въззивно производство следва да бъде прекратено, делото върнато на СлРС с указания да бъде изпратено за произнасяне по подадената частна жалба. Тъй като това определение не слага край на производството то не е от категорията на тези, които подлежат на обжалване.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по гр.д. № 69/2013г. на Сливенския окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на определението.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: