О   П   Р  Е  Д   Е  Л   Е   Н   И   Е 

 

Гр. Сливен, 26.02.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и тринадесета година година, в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНАЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

      СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.гр.д. № 75 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството по делото е образувано по реда на чл. 577 ГПК, във връзка с чл. 569, т.5 ГПК и чл. 32а, ал.4 от Правилника за вписванията.

Постъпила е частна жалба от ЕТ „Акация ДПЖМ – М.Г.”*** срещу определение от 31.01.2013г. на съдия по вписванията при НЗРС, с което е отказано вписване на заявление с вх. № 211/23.01.2013г. за заличаване на възбрана върху имоти, придобити чрез публична продан.

В подадената частна жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на обжалваното определение на съдията по вписванията.Частният жалбоподател твърди, че е придобил имотите в хода на публична продан, проведена по изп.дело № 20128370400318 по описа на ЧСИ П. Г., с рег. № 837 в КЧСИ, с район на действие СлОС. Постановлението за възлагане от 28.09.2012г. било влязло в сила на 12.12.2012г., вписано в АВп – гр. Нова Загора с вх. № 4961 от 14.12.2012г, № 105, том ХVІ, дв. вх. рег. № 4960/14.12.2012г. Излагат се обширно обосновани твърдения за неприложимост на чл. 31 от Правилника по вписванията по отношение на реда за заличаване на възбрани, вписани върху имоти придобити на публична продан. Твърди се, че следва наложената възбрана да се счита погасена по силата на закона.

Предвид горното от съда се иска да отмени атакуваното определение за отказ като неправилно и незаконосъобразно и да върне преписката на СлВп – Нова Загора с указание да бъде вписано исканото със заявление с вх. № 211/23.01.2013г. заличаване на възбрана върху имотите.

Съдът, като взе предвид постъпилата жалба, твърденията в нея, както и приложените към обжалвания акт доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Частната жалба е допустима, а разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения :

Жалбоподателят ЕТ „Акация ДПЖМ – М.Г.” е подал молба вх. рег. № 20/31.01.2012г. Агенцията по вписванията при РС – Нова Загора за заличаване на възбрана върху надлежно идивидуализирани имоти, вписана въз основа на обезпечителна заповед от 17.08.2011г. на СГС издадена по НЧД № 3848/2011г. Искането е свързано с това, че молителят е закупил трите имота при проведена публична продан по изп. дело № 20128370400318 по описа на ЧСИ П. Г. с рег. № 837 в КЧСИ. Издадено е влязло в сила Постановление за възлагане на недвижимите имоти вх. № 4961/14.12.2012г.  № 105, том ХVІ, дв. Вх. Рег. № 4960 по описа на Агенция по вписванията – гр. Нова Загора.

Настоящия съдебен състав споделя мотивите изложени в атакуваното определение, тъй като заличаването на вписаните възбрани следва да се извършва по реда на чл. 31 от Правилника за вписванията, на който искането не отговаря, а не по посочения от молителя ред визиран в чл. 19, ал.2 от ПВ вр. с чл.175 от ЗЗД, който се отнася да заличаване на вписана ипотека.

В случая купувачът на недвижим имот при публична продан, извършена от съдебен изпълнител в рамките на образувано изпълнително производство, претендира заличаване на вписана възбрана въз основа на издадена обезпечителна заповед от по НЧД на СГС.

Вписването на възбрани и други обезпечения и неговото заличаване се извършва по реда и при условията на специалните за този вид нотариални удостоверявания разпоредби, съдържащи се в чл. 23-32 от Раздел V от Правилника за вписванията, а не съобразно изискванията на чл.19, ал.2 от ПВ на която разпоредба се е позовал жалбоподателя.

Възбраната като обезпечителна мярка се налага в рамките на нарочно обезпечително производство от органа, който го провежда, в случая СГС. Този орган преценява предпоставките за налагането й, като възбраната се вписва по разпореждане на съдията по вписванията въз основа именно на акта на този орган. Съответно отпадането на предпоставките за налагане на възбраната се преценяват отново от този орган в рамките на производството пред него. При наличие на тези предпоставки този орган постановява акт за отмяна на наложената обезпечителна мярка - възбрана, на базата на който се извършва и заличаване на вписването й. Съдията по вписвания не може по своя преценка самостоятелно да разпореди заличаване на вписаната възбрана. Същия не би могъл да проверява наличието на предпоставките на чл.175 от ЗЗД и по силата на нея да постанови заличаване, тъй като по този начин би пренебрегнал изискванията на чл.31 ПВ и по същество би излязъл извън пределите на своята компетентност в рамките на нотариалното производство.

В конкретния случай към молителя – жалбоподател са дадени указания за представяне на документ от органа наложил възбраната, а именно СГС. В посочения срок такива документи не са представени. Поради това следва да се приеме, че атакуваното определение на съдията по вписванията при СлВп при НзРС за отказ за заличаване на възбрана е законосъобразен.

Обсъденото обосновава извода за неоснователност на частната жалба и оставянето и без уважение.

Предвид гореизложените мотиви, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на ЕТ „Акация ДПЖМ – М.Г.” с ЕИК 040210330 със седалище и адрес на управление : с. Кортен 8930, община Нова Загора, област Сливен, ул. „П. Е.” № * против отказа на съдията по вписвания при Районен съд – Нова Загора, обективиран в Определение от 31.01.2013г. постановено по молба вх. № 20/31.01.2012г. по описа на СлВп – Нова Загора.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ при условията на чл.280, ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                     

                                                                   2.