О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 27.02.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНЯКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 83 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

Депозирана е молба от адв. М. в качеството и на процесуален представител на Л.Д.И. *** против Определение № 306/28.01.2013 г. на РС - Сливен по гр. д. №  6246/2012 г., с което е прекратено производството по делото. В жалбата се сочи, че то е незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Твърди, че изцяло и в срок е отстранил всички указани от първоинстанционния съд нередовности, а с оглед спецификата на претенциите, и понеже част от писмените доказателства се намират в документацията на ответника, не може да формира точна окончателна цена на иска. Частният жалбоподател заявява, че не може към момента да стори това, тъй като не разполага с месечните графици, утвърдените щатни разписания, протоколи и други подобни, поради което е направил искане за представянето им от насрещната страна и изготвяне на експертиза от вещо лице. Поради изложеното моли въззивния съд да отмени определението и да постанови продължаване на производството.

         От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

         Гр.д. № 6246/2012 г. по описа на Сливенския районен съд било образувано по депозирана искова молба от Л.Д.И. *** .

СлРС е оставил без движение исковата молба с разпореждане от 28.12.2012г. и е съобщил на ищеца в едноседмичен срок да отстрани констатирани нередовности, изброени в няколко точки..

Разпореждането е връчено надлежно на 14.01.2013г.

С писмена молба от 21.01.2013г., подадена с препис за ответника, ищецът е посочил по отделно размера на всяка своя главна и акцесорна претенция, както и периода, за който счита, че тя е дължима.

С атакуваното определение от 25.01.2013г. СлРС е върнал исковата молба и е прекратил производството по делото, като е счел, че не са отстранени надлежно нередовностите и не са изпълнени указанията му във връзка с посочването на цената на иска и конкретизирането на датите, на които е следвало да бъдат заплатени възнагражденията за извънреден труд, вземанията за ободрителни напитки и безплатна храна и конкретния период на забавата.

         Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 04.02.2013 г. и на 07.02.2013 г. в законоустановения срок била депозирана настоящата частна жалба.

         От събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност съдът направи следните правни изводи:

         Депозираната частна жалба е допустима, а разгледана по същество е и основателна.

Въззивната инстанция намира, че опрадаланието е незаконосъобразно. С оглед дадените от първоинстанционния съд указания, ищецът е изброил точно и изчерпателно всяко свое вземане по период и размер и е посочил началната дата на твърдяната от него забава. Фактът, че не е посочил отделно сбора от отделните вземания не е достатъчен, за да се приеме, че не е отстранил нередовностите на исковата молба, тъй като това математическо действие може да бъде извършено от съда без затруднения. Това, дали посочените периоди за заплащане на лихва за забава, са точни, дали отговарят на действителното положение и дали могат да бъдат уважени акцесорните претенции по заявения начин, са въпроси, свързани с основателността на исковете. Формално исковата молба вече е приведена в съответствие с изискванията на ГПК и съдът не може да откаже да ги разгледа, освен ако не изтъкне причина за тяхната недопустимост. Съдът не може да нарушава диспозитивното начало и да изисква от страната да предяви исковете си по начина, по който той счита, тъй като това ще наруши принципа на равнопоставеност. Ищецът посочва как самият той вижда накърненото си право и доколкото е определил параметрите на спора съгласно белезите, които са указани в ГПК, съдът, след провеждане на състезателното производство, следва да прецени дали до каква степен твърденията му съвпадат с установеното фактическо положение и дали изцяло или частично са основателни исковете.

Поради това обжалваното определение следва да бъде отменено, като делото бъде върнато на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ОТМЕНЯ Определение № 306/28.01.2013 г. на РС - Сливен по гр.д. № 6246/2012 г., с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба на Л.Д.И. *** поради неотстраняване на нередовностите по исковата молба , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         ВРЪЩА гр.д. №  6246/2012 г. на РС – Сливен за продължаване на процесуалните действия по него.

 

         Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: