О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 15.02.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 85 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от адв. В.М. , в качеството й на процесуален представител на Д.Г.Д. – ищец по гр. № 6247/2012г. на СлРС против постановеното определение № 310/28.01.2013г., с което е върната исковата молба и е прекратено производството по делото.

В частната жалба се твърди, че в указания срок ищецът е изпълнил изцяло дадените от съда указания като е депозирал молба на 21.01.2013г., в която е уточнил претенциите си по период и цена. Поради това моли атакуваното определение да бъде отменено и делото върната на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съобразявайки изложеното в жалбата и мотивите на атакуваното определение, съдът констатира следното :

Предявена е искова молба от Д.Г.Д. против Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението” – гр. София с която се претендира заплащане на положен извънреден труд и заплащане на храна от работодател.

С разпореждане от 28.12.2012г. исковата молба е била оставена без движение, като към ищеца са дадени указания за отстраняване на допуснатите нередовности в 7 пункта, а именно : да се посочи цена на иска за всяка една от претенциите, отделно да се посочи конкретния размер на всяко неплатено възнаграждение за положен труд по дата, месец, година; да се посочи размер на претендираната сума като обезщетение за забава, конктретния размер на всяко неплатено вземане за ободрителни напитки и безплатна храна – дата, месец, година; размерът на претендираната сума като обезщетение за забава, да се посочи спрямо конкретно коя от няколкото главници се претендира законна лихва за забава, като е указано при изпълнение на дадените указания да се изпише отново изчерпателно петитума на исковата молба.

В изпълнение на дадените указания ищецът на 21.01.2013г. е депозирал молба в която е изпълнил дадените от съда указания, като е конкретизирал по период и цена двете главни искови претенции в процеса, както и акцесорните към тях.

С определение от 28.01.2013г. районния съд е приел, че изпълнението е неточно и е върнал исковата молба, като е прекратил съдебното производство.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е допустима, подаде в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването срещу съдебен акт, подлежащ на инстанционен контрол.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения, а именно:

Настоящия съдебен състав на СлОС намира за неправилно атакуваното определение и като такова същото следва да бъде отменено. За конкретизация на претенциите по чл. 211, ал.5 от ЗМВР и чл. 204, ал.1 от ЗМВР е достатъчно посочване на периода за който са претендирани, цена на иска и начина на формирането й. В първоначалната искова молба е бил посочен период и цена на всяка от исковите претенции, като с молбата от 21.01.2013г. е допълнително уточнен всеки от периодите и съответна за периода цена на претенцията. В хода на процеса, след проверка в счетоводството, както и с помощта на съдебна експертиза и на база събраните доказателства, ще се установи конкретно има ли дни от месеца, в които служителят да е полагал извънреден труд, съответно колко часа и затова получил ли е дължимото възнаграждение от работодателя. По алогичен начин следва да се процедира и по отношение на претенцията за заплащане на храна, респ. левовата й равностойност. /Изцяло в този смисъл Определение № 650/14.11.2011г. на ВКС по ч.гр.д. № 433/2011г. ІV г.о. ГК, постановено след допуснато касационно обжалване/.

Предвид гореизложеното, следва да се приеме, че ищецът е отстранил нередовностите на исковата молба, като атакуваното определение следва да бъде отменено като неправилно.

 

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение № 310/28.01.2013г. постановено по гр.д. № 6247/2012г. по описа на СлРС.

 

Връща делото на Сливенски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                       

                                                                                      2.