О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 12. 02.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно гр. д. N 86 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Въззивното производство пред СлОС е образувано след постъпило писмо от СлРС, с което е изпратена по подсъдност частна жалба срещу разпореждане на ДСИ за връщане на частна жалба по изп.д. № 491/2012 г. на ДСИ при РС – Сливен.

ДСИ е наложил на длъжника по изпълнителното дело  глоба в размер на 400 лв. за неизпълнение на задължението  да уведоми съдебния изпълнител готов ли е да предаде детето, кога и къде и има ли пречки за това.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до Окръжния съд, по мястото на изпълнението. По отношение на тази жалба се прилагат съответно разпоредбите на  чл. 260, 261 и чл. 262 от ГПК. В конкретния случай ДСИ с разпореждане от 22.10.2012 г. е разпоредил да бъде върната частната жалба като не е изложил мотиви за това.

В подадената частна жалба против това разпореждане за връщане се твърди, че то е незаконосъобразно, тъй като са изпълнени всички изисквания на закона, както и жалбоподателят е внесъл д. т. по сметка на СлОС. Поради това се иска отмяна на разпореждането и да бъдат дадени указания на ДСИ да администрира частната жалба против постановлението за налагане на глоба.

Настоящият състав намира частната жалба за основателна. Постановлението за налагане на глоба е от 25.09.2012 г. и е било обжалвано с частна жалба на 02.10.2012 г. като е бил спазен едноседмичният срок, тъй като това постановление е било връчено на длъжника на 26.09.2012 г.

С разпореждане на ДСИ жалбата е оставена без движение с указание да бъде внесена държавна такса. Съобщението за това е било връчено на длъжника на 10.10.2012 г. и с молба от 11.10.2012 г. той е представил документ за внесена д.т.по с/ка на СлОС.

С разпореждане от 22.10.2012 г. ДСИ  на основание на чл. 436 ал. 4 от ГПК във вр. с чл. 262 ал. 2 т. 2 от ГПК е разпоредил връщането на жалбата, като не е посочил точно какви нередовности не е отстранил жалбоподателя.  Това разпореждане обаче е незаконосъобразно. Действително единственият недостатък на подадената жалба против постановлението за налагане на глоба е невнасянето на д.т. , който недостатък е бил своевременно отстранен. Поради това ДСИ не е следвало да връща подадената жалба, а да я администрира и след изтичането на срока  по чл. 436 ал.3 от ГПК да я изпрати заедно с възраженията и мотивите си на СлОС.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ  разпореждане от 22.10.2012 г. за връщане на частна жалба по изп. д. № 491/2012 г. на ДСИ при СИС при Сливенския районен съд.

УКАЗВА  на ДСИ да изпълни процедурата по администрирането на жалбата и изпращането й до Сливенския окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: