О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №

гр. Сливен, 15.02.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                             мл. с.  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова въззивно ч. гр. д.  № 87 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, вр.чл.129, ал.3 ГПК.

Образувано е въз основа на частна жалба от Н.Н. ***, депозирана от процесуалния му представител по пълномощие, съгл.чл.32, т.1 ГПК, с която се атакува Определение № 298/28.01.2013г., постановено по гр.д. № 6245/2012г. на СлРС. С този съдебен акт е върната исковата молба, поради неотстраняване в срок на констатирани от съда нередовности и производството по делото прекратено.

Жалбоподателят твърди, че е спазил дадените от съда указания и надлежно отстранил констатираните нередовности в исковата молба. Посочено било от негова страна поотделно – по години и съответно от дата – до дата размера на всяко заявено вземане, ведно с размера и периода, за който се претендира обещетение за забава. Твърди се още, че на този етап – подаване на исковата молба, ищецът не бил в състояние да определи точния размер на предявените претенции за заплащане на извънреден труд всеки месец поотделно, тъй като се изчислявал на тримесечие. Методиката за такова изчисляване представлявала  специфичен счетоводен механизъм, който следвало да бъде съобразен от вещото лице при изготвяне на поисканата съдебно-счетоводна експертиза, именно за изчисляване, респ.определяне  точните размери на дължимите суми. Освен това ищецът не разполагал с необходимата документация, в частност щатни разписания, графици за носене на дежурства и т.н., която се намирала в ответника, за което било направено искане да се изиска и приложи по делото. Същите съображения, касаели и втория основен предявен иск за заплащане стойността на храна и ободрителни напитки, както и на акцесорната претенция към него- обезщетение за забавено изпълнение.

От настоящата съдебна инстанция се иска отмяна на обжалваното определение, с което е върната исковата молба, респ. продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е редовна и допустима, тъй като е  депозирана в законовия едноседмичен срок, отговаря на изискванията на чл.275, ал.2, вр.чл.260 и чл.261 ГПК, подадена е от субект с правен интерес от атакуване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество частната жалба е и основателна.

С разпореждане от 08.01.2013г. съдът след направена констатация за нередовност на исковата молба оставил без движение същата, като дал подробни и ясни указания на страната за отстраняване на нередовностите. Съдът указал на ищеца, че следва да конкретизира претенциите си, като посочи цена на иска за всяка от претенциите си поотделно по дата-месец-година.

Разпореждането е връчено надлежно на 14.01.2013г.

С писмена молба от 21.01.2013г. ищецът посочил по отделно размера на всяка своя главна и акцесорна претенция, както и периода, за който счита, че тя е дължима.

С атакуваното определение от 28.01.2013г. СлРС  върнал исковата молба и прекратил производството по делото, като  счел, че не са отстранени надлежно нередовностите и не са изпълнени указанията му във връзка с посочване цената на иска и конкретизиране на датите, на които е следвало да бъдат заплатени възнагражденията за извънреден труд, вземанията за ободрителни напитки и безплатна храна и конкретния период на забавата. Съдът приел още, че  в допълнителната молба били изписани петитуми, чиито размер  не съответствал на цената на исковете в първоначалната искова молба.

Формираният по този начин извод на съда е неправилен, а постановеното определение незаконосъобразно. Настоящият съдебен състав намира, че ищецът е посочил в допълнителната молба цена на всяка от претенциите си и период, който макар и да не е определен месец по месец /което не е задължително/, както е указал съда е определен в годишни периоди. Освен това посочени са и размерите и периодите, за които се претендира обезщетение за забавено изпълнение. Дали тези размери, респ. периоди са правилно определени от страната е въпрос на основателност на исковите претенции, а не касае редовността на исковата молба. Освен това неправилен е и извода на съда, че петитумите в допълнителната молба не отговарят на предявените размери на исковете в първоначалната искова молба. При сравнение на двете искови молби / първоначална и допълнителна/ се установява, че е претендирано вземане за неизплатен извънреден труд  за четири години назад по 80 лв. на година  или общо 400 лв. и обезщетение за забава в размер на 100лв. общо – по 25 лв. на годишен период, както и вземане за храна и ободрителни напитки за петгодишен период / разбит по години/ в общ размер 400 лв. или по 80 лв. на година/ както е посочено в допълнителната молба/ и обезщетение за забавено изпълнение в размер на 100 лв. общо или по 20 лв. на година.

Така с допълнително депозираната молба, исковата молба била приведена в съответствие с дадените  указания и съдът е длъжен и следва да  разгледа заявените претенции, освен ако не установи други нередовности в исковата молба, касателно процесуалната легитимация на ответника или пък констатира недопустимост на част от исковите претенции, предвид разпоредбата на чл.358, ал.2,т.2 КТ .

 

С оглед изложеното по-горе обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно Определение № 298 от 28.01.2013г. по гр.д. № 6245/12г. на СлРС, с което е върната исковата молба на Н.Р.Н. ***, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба и е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА на Сливенски районен съд гр.д. № 6245/12г. по описа на същия съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1.

                                                                                    2.