О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 28.02.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 105  по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл. 423 от ГПК и е образувано по повод възражението на   ЕТ „Д.Д. ДИС” представляван от Д.И.Д. против заповед за незабавно изпълнение № 3388/24.10.2012 г., издадена по ч. гр. д. № 1877/2012 г. по описа на Сливенския районен съд въз основа на документ по чл. 417 от ГПК.

 Сочи се, че заповедта за изпълнение не е връчена надлежно, поради което длъжникът е бил възпрепятстван да подаде възражението си по чл. 414 от ГПК в срок. Моли се за приемане на възражението.

 След преценка на приложените по делото доказателства и като обсъди съображенията, наведени във възражението по чл. 423 от ГПК, настоящият състав на СлОС прие за установено следното:

 Със заявление от 20.04.2012г., подадено от „Уникредит лизинг” АД чрез пълномощник, на основание на  чл. 417 от ГПК, е поискано издаването на заповед за изпълнение с допускане на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист против длъжника   ЕТ „Д.Д. ДИС” представляван от Д.И.Д. за сумата от 45 978, 04 лева главница, 3248,52 лева просрочена договорна лихва за периода 15.12.2010г. до 06.07.2011г. и 5488,92 лева неустойка за забава за периода 31.10.2010г. до 06.07.2011г. както и за разноските по делото.

 С разпореждане от 24.04.2012г. СлРС е отхвърлил искането, но това разпореждане е било обжалвано и с определение  от 09.07.2012г. по гр.д. №331/2012г. СлОС го е отменил в една част и е постановил да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, което СлРС е сторил с разпореждане от 24.10.2012г.

Пред настоящия съд длъжникът сочи, че, тъй като заповедта за изпълнение не му е връчена надлежно, е пропуснат законният срок да възрази против нея на основание на чл. 414 от ГПК, поради което се моли да се приеме настоящото възражение по реда на чл. 423 от ГПК, установявайки, че са налице предпоставките по  чл. 423 ал. 1, т. 1 ГПК.

С оглед на тези твърдения на молителя, съдът счита, че подаденото възражение не следва да бъде прието, тъй като не е налице сочената хипотеза, при която длъжникът е бил лишен от възможността да оспори вземането в съответните законови срокове.

 Според разпоредбата на чл. 423 ал. 1 от ГПК, длъжникът, който е бил лишен от възможността да оспори вземането, поради наличието на някоя от хипотезите на  чл. 423, ал. 1, т. 1 - 3 ГПК, може да подаде възражение до въззивния съд, което следва да стане обаче в месечен срок от узнаване на заповедта.

 Изпълнителното производство по повод издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист е било образувано пред ЧСИ М.М. под № 2012760400856. По него е била изпратена покана за доброволно изпълнение /заедно с копие от заповедта/, която е връчена на Р.Д., снаха на жалбоподателя и връчването е извършено на 05.02.2013 г. Връчването е извършено съобразно нормата на чл. 46, ал. 1 и 2 от ГПК. Според нормата на чл. 46, ал. 4 от ГПК, с получаване на съобщението от другото лице се счита, че връчването е извършено на адресата и е редовно. Следователно, връчването на поканата за доброволно изпълнение е редовно и следва да се приеме, че на сочената по-горе дата - 05.02.2013 г., длъжникът е редовно уведомен за заповедта за изпълнение и именно от тази дата започват за него да текат сроковете по чл. 419, чл. 414 от ГПК. В този смисъл, няма основание същият да твърди, че е изпуснал тези срокове поради ненадлежно връчване на заповедта и да възразява по реда на чл. 423 от ГПК.

След като подаденото възражение се явява неоснователно, то не следва да бъде уважавано и искането за спиране на производството по образуваното изпълнително дело.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 Не приема възражението по чл. 423, ал. 1 от ГПК на   ЕТ „Д.Д. ДИС” представляван от Д.И.Д. против заповедта за незабавно изпълнение № 3388/24.10.2012 г., издадена по ч. гр. д. № 1877/2012 г. по описа на Сливенския районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: