ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

22.02.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на…двадесет и втори февруари…...……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател:  СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова……….………..… гр..дело №  107……. по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            След запознаване с делото, съдът констатира следното:

            Постъпила е искова молба с правно основание чл. 225 от КТ и цена на предявения иск 200 лв.. В същата се твърди, че следва да се ангажира отговорността на ответника, за заплащане на обезщетение за времето през което работника е останал без работа поради незаконосъобразно уволнение. Предявеният иск е трудов спор по смисъла на чл. 357 ал.1 от КТ. С оглед разпоредбата на чл. 104 т. 4 пр. последно от ГПК, трудовите спорове са подсъдни на Районен съд, независимо то цената на предявения иск. Тъй като възражението за родова подсъдност според чл. 119 ал.1 от ГПК може да се прави винаги в течение на производството и служебно от съда, намира че следва да прекрати делото пред този съд и изпати същото на СлРС, който е компетентен да го разгледа по правилата на родовата подсъдност. Определянето на местната подсъдност не е служебно, а по възражение, поради което по този въпрос следва да бъде разрешен в хода на производството пред СлРС.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 118 ал.2 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр.д. № 107/2013 г. по описа на Окръжен съд -Сливен пред Сливенския окръжен съд.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Сливен, по подсъдност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: