ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

25.02.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и пети февруари...……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  108 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Месокомбинат Н.З. – Енчеви и ко.” ООД, чрез Д.Й.Е., против Разпореждане на НзРС от 24.01.2013г. по гр.д.№ 1155/12, с което е върната въззивната му жалба, като просрочена. Твърди че посоченото разпореждане е незаконосъобразно, тъй като по време на срока за обжалване получил контузия на гръдния кош, което го поставило в невъзможност да подаде жалбата в срок и просрочил подаването й с един ден. Прилага копие от болничен лист. Моли да бъде отменено разпореждането и да бъде разгледана подадената от него жалба (която е озаглавил частна жалба).

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

НзРС е постановил Решение по гр.д.№ 1155/12 на 27.12.2012г. Съобщението че решението е изготвено и препис от него, както и указание как може да се обжалва е връчено на ответника „Месокомбинат Н.З. – Енчеви и ко.” ООД на 08.01.2013г. Срокът за въззивно обжалване е изтекъл на 22.01.2013г. Жалба (която е озаглавена частна жалба) срещу постановеното решение е подадена от страната на 23.01.2013г. Не е подавана молба за възстановяване на срока за обжалване. С атакуваното разпореждане от 24.01.2013г., състав  на НзРС е констатирал че жалбата е просрочена и е постановил връщането й, като подадена извън срока за обжалване.

С настоящата частна жалба е представено копие от болничен лист за временна нетрудоспособност № 1477/17.01.2012г., издаден от д-р Стелла Драганова, с който е констатирана диагноза „повърхностна травма на гръдния кош” на Д.Й.Е. и му е определен домашен-амбулаторен режим на лечение за периода от 17.01.2013г. до 23.01.2013г.

Обжалваното разпореждане е законосъобразно. Въззивната жалба е подадена извън срока за обжалване, който  е решаващ и не може да бъде продължаван. Не е подадена и молба за неговото възстановяване, ако жалбоподателя е считал че са били налице особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее. От представения болничен лист не може да бъде направен извод за наличието на такива обстоятелства за страната – юридическо лице - „Месокомбинат Н.З. – Енчеви и ко.” ООД, тъй като същата се представлява от двама управители, заедно и поотделно, видно от представеното извлечение то ТР и дори за единия управител да се съществувала обективна пречки, липсват доказателства за такава за другия от управителите.

С оглед изложените съображения, подадената частна жалба следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Месокомбинат Н.З. – Енчеви и ко.” ООД, ЕИК 119052777, гр. Н.З., ул. „П.” № *, чрез Д.Й.Е., против  Разпореждане от 24.01.2013г. по гр.д.№ 1155/12 по описа на Районен  съд – Н.З., с което е върната въззивната му жалба, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС, при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: