О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 06.03.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на шести март през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 109 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Образувано е по частна жалба от адв. П.Г., в качеството й на пълномощник на „Топлофикация – Сливен” ЕАД против разпореждане от 27.12.2012г. по ч.гр.д. № 2266/2011г. на СлРС, с което е отказано издаването на изпълнителен лист.

Частния жалбоподател навежда доводи за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, тъй като според него не следва съдът да изисква заплащането на д.т. в размер на 5.00 лева за издаването на изпълнителен лист в заповедно производство по реда на чл. 410 от ГПК.

Предвид изложеното в частната жалба и приложените доказателства по ч. гр.д. № 2266/2011г. по описа на СлРС, настоящия въззивен състав констатира следното :

По заявление от „Топлофикация – Сливен” ЕАД е образувано заповедно производство по реда на чл. 410 от ГПК. Заявлението е уважено, като е издадена заповед № 1644/14.04.2011г. за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК. В законоустановения срок е депозирано възражение от длъжника, като на заявителя е указана възможността в едномесечен срок да предяви претенциите си по исков ред. Съгласно указанията е предявена искова молба на 30.05.2011г. пред СлРС. Образувано е гр.д. № 3513/2011г. по описа на СлРС, което е приключило с влязло в сила решение № 147/01.08.2012г. Същото е представено в заповедното производство с молба за издаване на изпълнителен лист.

Първоинстанционния съд е указал заплащането на държавна такса в размер на 5.00лева и поради невнасянето й е отказал издаването на изпълнителен лист. Разпореждането е съобщено редовно на 11.03.2013г., като на 18.03.2013г. е депозирана и разглежданата частна жалба.

Предвид изложеното, съдът направи следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е допустима, депозирана в законоустановения срок от лице имащо право на жалба против акт подлежащ на инстанционен контрол.

Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения :

С депозираното по реда на чл. 410 от ГПК заявление пред СлРС е направено искане за издаване на изпълнителен лист. Разпоредбата на чл. 416 от ГПК предвижда, че съдът незабавно издава изпълнителен лист, като се отбелязва предаването му на заявителя. Идентично е отбелязването и при незабавно изпълнение по чл. 418, ал.2 от ГПК. Други действия от страна на заявителя, примерно изрична молба, или внасяне на нова ДТ не са предвидени от законодателя.

Изрично в чл. 12 от тарифата за държавните такси по ГПК са посочени таксите в производството по чл. 410 ГПК и в производствата по чл. 417 ГПК. Двете алинеи са пълни и точни и не се налага тълкуването им, с оглед внасяне на нови ДТ.

Първоинстанционния съд неправилно е изискал внасянето на нова ДТ от 5.00 лева, тъй като такава не се дължи. Поради това атакуваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото върнато за издаване на изпълнителен лист.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав при СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ разпореждане на 27.12.2012г. постановено по ч.гр.д. № 2266/2011г. по описа на СлРС, с което е отказано издаването на изпълнителен лист на заявителя „Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Връща делото за изпълнение на указанията дадени в мотивировъчната част на настоящето.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                          

                                                                            2.