О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 25.02.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                            

                               

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно гр. д. N 110 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по частна жалба против разпореждане от 12.12.2012г. на СлРС, с което е върната подадена въззивна жалба против решение № 814/25.10.2012г. по гр.д. № 1563/12г.  В жалбата се твърди, че разпореждането е постановено при неправилно прилагане на закона.  Въззивната жалба е била върната, тъй като не били отстранени нередовности, свързани с внасянето на държавна такса. Установено е обаче, че съобщението за нередовностите не е било връчено на Община Сливен, а на другата страна. Поради това се иска отмяна на обжалваното разпореждане.

Не е постъпил отговор на тази частна жалба.

Въззивната жалба е била подадена срещу Решение № 814/25.10.2012г. по посоченото гражданско дело на СлРС и е постъпила в този съд на 09.11.2012г. С разпореждане от 12.11.2012г. РС е оставил въззивната жалба без движение и е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на СлОС д.т. в размер на 50 лева, като го е предупредил, че при неизпълнение въззивната жалба ще бъде върната. Съобщението за това разпореждане обаче вместо на Община Сливен е било изпратено на ЗАД „Армеец” АД и е било получено на 22.11.2012г. Независимо от това с разпореждане от 12.12.12г. районният съдия е разпоредил връщането на въззивната жалба, поради неотстраняване в срок на нередовности. Това разпореждане е било връчено на надлежната страна на 17.12.12г. и против него на 21.12.12г. е постъпила частна жалба. С разпореждане от 27.12.12г. частната жалба е била оставена без движение, като на жалбоподателя е указано в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на СлОС д.т. в размер на 15 лева, като е бил предупреден, че при неизпълнение жалбата ще бъде върната. В дадения срок страната е внесла д.т. в размер на 15 лева.

Очевидно е, че в случая СлРС неправилно е администрирал разпореждането за оставяне без движение на въззивната жалба. Разпореждането от 12.11.2012г. не е било връчено на жалбоподателя – Община Сливен и не е имало как да бъдат отстранени нередовности, за които страната не е знаела. Поради това следва да бъде отменено разпореждането от 12.12.2012г. на СлРС, с което е върната подадена въззивна жалба против решение № 814/25.10.2012г. по гр.д. № 1563/12г. и делото да се върне на СлРС, с указания да бъде връчено надлежно разпореждането за оставяне на въззивната жалба без движение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                              

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 12.12.2012г. на СлРС, с което е върната подадена въззивна жалба против решение № 814/25.10.2012г. по гр.д. № 1563/12г.

 

 

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на определението.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                        

                                        

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: