О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 19.03.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на деветнадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНАЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело112 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е частна жалба от Община - Сливен против определение № 290/25.01.2013 г. по гр. д. № 5744/2012 г. по описа на Сливенския районен съд, с което не е допуснато привличане като трето подпомагащо лице на страната на ответника на „Топлофикация – Сливен” ЕАД . В жалбата се сочи, че това определение е неправилно, тъй като преди изтичането на срока за отговор на исковата молба е назначена експертиза, по която не са били поставени въпросите, които са били поискани от ответника и по този начин било нарушено неговото право на защита. На второ място е посочено, че неправилно съдът не е конституирал като трето лице- помагач „Топлофикация – Сливен ЕАД, макар жалбоподателят още с отговора на исковата молба да е посочил това обстоятелство. Моли се обжалваното определение да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

         По частната жалба е депозиран писмен отговор от адв. Н. и адв. Д. в качеството им на пълномощници на ищеца по гр.д. № 5744/2012 г. С.Г.Я., с който същата е оспорена като неоснователна. В отговора е посочено, че голяма част от възраженията , съдържащи се в частната жалба, са неотносими към обжалвания съдебен акт, тъй като касаят допускане или недопускане на събиране на  доказателства в хода на производството, а обжалваното определение касае единствено отказа да бъде конституирана като трета подпомагаща страна „Топлофикация – Сливен” ЕАД. Страната сочи, че макар да е изразила становище относно правилната пасивна легитимация по предявения иск, ответната страна – жалбоподател в настоящото производство, не е била направила своевременно искането си за привличане на трета подпомагаща страна и по този начин е проявила процесуално бездействие, което не може да бъде поправено след изтичане на дадения от съда едномесечен срок за депозиране на писмен отговор на исковата молба. Моли се обжалваното определение да бъде потвърдено.

От представените доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

На 23.11.2012 г. е била депозирана искова молба от С.Г.Я. ***, с правна квалификация на иска чл. 124 ал. 1 от ГПК и цена на иска 4004.69 лв. Исковата молба е била изпратена на  ответника и е била получена от него на 28.11.2012 г. Съдът указал на ответника, че в едномесечен срок може да депозира отговор на исковата молба. Срокът за депозиране на отговор на исковата молба е бил до 28.12.2012 г. На 27.12.2012 г. бил депозиран отговор от Община – Сливен, с който предявената искова молба била оспорена като неоснователна и недоказана. В отговора се съдържали съображения, че Община – Сливен не е пасивно легитимирана страна по предявения иск, а такава следва да бъде „Топлофикация – Сливен”ЕАД. Ответникът по иска обаче не е направил искане за привличане като трето подпомагащо лице в производството на ”Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Тъй като с исковата молба било направено искане за допускане на обезпечаване на доказателствата, което да се извърши предварително чрез назначаване на съдебна авто-техническа оценителна експертиза, съдът допуснал с определение извършването на такава експертиза. На 11.01.2013 г. съдът с определение приел представените писмени доказателства от страните и постановил, че  по останалите направени от страните доказателствени искания ще се произнесе в с.з. след изслушване становищата на страните.

На 24.01.2013 г. била депозирана молба от ответната страна – Община –Сливен, с която същата поискала да се привлече като трето лице-помагач „Топлофикация-Сливен” ЕАД.  Съдът отхвърлил тази молба с определение № 290/25.01.2013 г., което определение е предмет на обжалване с настоящата частна жалба.

         Обжалваното определение е било съобщено на жалбоподателя на 28.01.2013 г. Частната жалба е била депозирана на 31.01.2013 г. в рамките на законоустановения едноседмичен срок.

Частната жалба е процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         В разпоредбата на чл. 219  ал. 1 от ГПК е регламентиран редът, по който може да се привлече трето лице към вече образувано производство. В този текст е посочено, че най-късно с отговора на исковата молба ответникът може да привлече трето лице, когато то има право да встъпи, за да помага. Жалбоподателят е следвало с депозирания си отговор на исковата молба не само да изразява становище защо спрямо него не е налице пасивна легитимация и да сочи, че ответник на иска би трябвало да бъде „Топлофикация – Сливен” ЕАД, а е следвало да направи искане за привличане на „Топлофикация – Сливен” ЕАД като трето лице-помагач.  Като не е направил това, ответникът е демонстрирал едно пасивно поведение, което води до невъзможност да се уважи искането му за привличане на трета подпомагаща страна, поради настъпила преклузия по смисъла на чл. 219 ал. 1 от ГПК.

         Следва да се отбележи, че доводите на жалбоподателя, касаещи недопускането на искани от него доказателства от съда, се отнасят за действия на докладчика по делото, които не подлежат на обжалване с частна жалба, тъй като тези действия и по-точно определението на съда, с което е посочил, че ще се произнесе по доказателствените искания след изслушването на становищата на страните в с.з., не прегражда по-нататъшното развитие на делото и не е посочено изрично от законодателя, като действие което подлежи на обжалване с частна жалба.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че следва да потвърди обжалваното определение като правилно и законосъобразно.

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение №  290/25.01.2013 г. по гр. д. № 5744/2012 г. на Сливенския районен съд , с което не е допуснато привличане на „Топлофикация – Сливен” ЕАД гр. Сливен като трето лице-помагач на страната на ответника, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: