ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 06.03.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на шести март през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                             мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 123 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на К.Ц.С. *** срещу Разпореждане на районен съд гр.Нова Загора от 23.07.2012г., постановено по гр.д. № 902/2011г. по описа на същия съд, с което е върната въззивната жалба на настоящатата жалбоподателка срещу постановеното по делото Решение.

Частната жалба е подадена в деловодството на Окръжен съд Сливен, поради което с разпореждане на зам.председателя на съда от 31.10.2012г. същата е върната на НЗРС за надлежното й администриране.

С разпореждане на съдията докладчик по гр.дело № 902/2011г. по описа на НЗРС, частната жалба е оставена без движение с указания към жалбоподателката в едноседмичен срок да представи квитанция за внесена държавна такса в размер на 15,00 лв., както и доказателства за датата на подаване на частната жалба пред Окръжен съд Сливен.

Съобщението с горните указания е връчено надлежно на 31.01.2013г.

С разпореждане на съдията докладчик от 13.02.2013г. частната жалба е върната, поради неотстраняване в срок на констатираните нередовности.

С оглед изложените съобръжения, настоящият съдебен състав намира, че в случая липсва акт, с който да е сезиран за произнасяне по същество. Поради отсъствие на предмет по настоящото производство, образуваното частно въззивно гражданско дело следва да бъде прекратено, а делото върнато на НЗРС, който следва да съобщи на жалбоподателката своето разпореждане, с което е върната чатната жалба с указание за възможността да бъде обжалвано същото с частна жалба, подадена чрез НЗРС, в едноседмичен срок на основание чл.275, ал.2, вр.чл.262 ГПК.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:              

   

ПРЕКРАТЯВА производството по частно въззивно гр.д. № 123/2013г. по описа на Окръжен съд Сливен.

ВРЪЩА делото на НЗРС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране разпореждането за връщане на частната жалба, съобразно дадените в обстоятелствената част на настоящото определение указания.

ПРЕПИС от определението да се връчи на жалбоподателката.

 

                 Определението  е окончателно.

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                 2.