ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

25.03.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и пети  март...……………………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: С. БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……..и с участието на .прокурора……………..изслуша докладваното от ………..…С. Бакалова……..…ч.гр..дело №  127 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

 Производството е образувано по молбата на Д.Е.П., подадена по гр.д.№ 627/11 на КРС и изпратена на СлОС от съдията –докладчик по делото, като молба за определяне на срок при бавност.

За да бъде определен характера на постъпилата молба, съдът е указал на Д.П. да уточни дали молбата й има характер на молба за бавност. Същата е подала молба от 22.03.2013г. до СлОС, в която заявява че не желае делото да се гледа в гр. Котел и че съдия Ченков се е отвел от разглеждането му. 

Настоящата инстанция намира че подадената на 27.02.2013г. от Д.Е.П. молба, адресирана до съдия Иван Ченков, в качеството му на докладчик по гр.д.№ 627/11 по описа на КРС, до председателя на СРС и до Инспектората към ВСС не представлява молба за определяне на срок при бавност по смисъла на чл. 255 и сл. от ГПК. На първо място тя не е адресирана до СлОС. На второ място, в нея не е посочено конкретно процесуално действие, чието извършване е било забавено от съда и  което страната иска да се извърши в срок. В молбата е описана хронологията на развитие на производството пред КРС и се изрязва принципно несъгласие с многократното отлагане на делото. Подадената уточняваща молба също не сочи конкретно забавено процесуално действие. Тъй като се касае за вече извършени процесуални действия от съда, настоящата инстанция не може да вземе отношение като определели срок за извършване на действието (тъй като то вече е извършено).  По изложените съображения производството по образуваното пред СлОС, ч. гр.д.№ 127/13, следва да бъде прекратено.

Що се касае да искането делото да се гледа от друг районен съд, а не от КРС, искането може да бъде разгледано едва след като всички съдии от КРС се отведат от разглеждането на делото.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр.д.№ 127/13 по описа на Окръжен съд –Сливен, като НЕДОПУСТИМО.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на молителката пред АС-Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: