О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 16.10.2013 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,     гражданско отделение в откритото заседание на…………двадесет и шести септември…………………през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря ……………………И.К.……….…………и с участието на прокурора………………………..…………………..като разгледа при докладваното от ………Снежана Бакалова……………..гр.дело № 132........по описа за 2013 год., за да се произнесе, съобрази:

 

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 440 от ГПК във вр. Чл. 124 ал.1 от ГПК.

Ищцата П.Ж.Т. твърди, че е закупила от ответника „Ротира груп„ ЕООД недвижими имоти с нот. актове: № 17, т. ІІІ, рег. № 3048, дело № 311/2010г. на нотариус К. Т. с район на действие СлРС и № 25, т.VІ, рег. № 5787, дело № 585/2009г. на същия нотариус, представляващи апартамент с идентификатор № 67338.558.8.1.10, мазе № 10 и гаражна клетка към него, както и апартамент с идентификатор № 67338.558.8.1.21 и мазе № 21 към него. Твърди, че е получила съобщение от ЧСИ Г. с рег. № 836 и район на действие СлОС, че е насрочена дата за извършване на опис и оценка на собствените й имоти, за които е насрочена публична продан. Твърди, че е трето лице, чиито права са засегнати от изпълнението по ИД № 706/2012 г.  насочено върху личното й имущество за задължение към взискателя и ответник в производството ”Райфайзен банк България” ЕАД и това обуславя правния й интерес да предяви настоящия иск, с който бъде призната по отношение на ответниците, че „Ротира груп” ЕООД не е собственик на имотите описани в исковата молба.  Претендира направените  разноски в производството.

Ответникът „Райфайзен банк България” ЕАД е депозирал в срок писмен отговор, в който твърди, че предявеният иск е недопустим, и оспорва същия по основание изцяло. Твърди, че е титуляр на противопоставими на ищеца обезпечителни права върху процесното имущество, а именно ипотеки учредени въз основа на нот. акт № 188 т. ІІ рег. № 2265 д. №208/2009 г. по описа на нотариус К. Т. и нот. акт № 156 т. ІІ рег. № 1901 дело 182/2008 г. по описа на същия нотариус. Твърди, че към датата на учредяване на ипотеките - 11.04.2008 г. и 22.03.2009 г., единствено собственик на имотите е бил „Ротира груп” ЕООД и правата на ищцата са му непротивопоставими.

Ответникът „Ротира  груп” ЕООД не е депозирал в срок отговор.

Ищцата, редовно призована не се явява в с.з. , а чрез писмено становище от пълномощника си поддържа предявения иск.

Ответникът „Райфайзен банк България” ЕАД, чрез представителя си по пълномощие моли да бъде прекратено производството като недопустимо или да бъде отхвърлен предявения иск, като неоснователен. Претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът „Ротира  груп” ЕООД, редовно призован не изпраща представител в с.з.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ищцата П.Ж.Т. придобила по силата на договор за покупко-продажба, сключен с ответника „Ротира  груп” ЕООД, с нотариален акт № 17, том 3,рег.№ 3048, дело 311/2010г. на 07.10.2010г. на нотариус К. Т., рег. № 126 на НК, недвижим имот, представляващ 35,43/1240 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.558.8 по кадастралната карата на град Сливен, целия с площ 1 240 кв.м.; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.558.8.1.21, находящ се в сграда 1 в ПИ, завършена в степен „груб строеж“ с площ 123,72 кв.м. и  избено помещение № 21 за сумата 53 900лв.

Ищцата П.Ж.Т. придобила по силата на договор за покупко-продажба, сключен с ответника „Ротира  груп” ЕООД, с нотариален акт № 25, том 6,рег.№ 5787, дело 585/2009г. на 28.12.2009г., на нотариус К. Т., рег. № 126 на НК, недвижим имот, представляващ 35,43/1240 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.558.8 по кадастралната карата на град Сливен, целия с площ 1 240 кв.м.; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.558.8.1.10, находящ се в сграда 1 в ПИ, завършена в степен „груб строеж“ с площ 136.84 кв.м. и принадлежащото избено помещение № 10, ведно с 15.49/629,77 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.558.8.1.37 с предназначение – гараж за сумата от 50 721лв.

Преди придобиването на имотите, на 21.05.2009г., с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 188, том 2, рег.№ 2265, дело 208/2009г. на нотариус К. Т., рег. № 126 на НК, ответникът „Ротира  груп” ЕООД  е учредил договорна ипотека в полза на ответника „Райфайзен банк България” ЕАД, върху притежавани от него имоти, между които и изброените по-горе имоти, придобити в последствие от ищцата.

Изпълнително дело № 20128360400706 по описа на ЧСИ Надя Г., е било образувано по молба на взискателя „Райфайзен банк България” ЕАД, по изпълнителен лист по ч. гр.д.№ 2819/2012г на СлРС за осъждането на длъжника „Ротира  груп” ЕООД, Д.К.Б., К. И. Б. и Т.Г. Т. да заплатят сумата 926 493,19 евро главница по договор за кредит и лихви. С молбата е било поискано изнасянето на публична продан на ипотекираните имоти. Имотите са описани от ЧСИ  и на 26.10.2012г. на ищцата е изпратено съобщение за наложената върху имота възбрана. Същата е подала жалба против действията на ЧСИ по насочване на изпълнението върху нейните имоти, която с Определение от 17.12.2012г. е била оставена без разглеждане като просрочена. В мотивите на определението е посочено, че изнесените на публична продан имоти, в деня на възбраната са били във владение на ищцата.

Горните фактически констатации по принцип не са спорни между страните. Ответникът „Райфайзен банк България” ЕАД не оспорва факта че ищцата е придобила правото на собственост върху ипотекираните имоти с действителен договор за покупко-продажба.

При наличие на изложеното следва да бъде направен извод за недопустимост на предявения иск.

Искът с правно основание чл. 440 от ГПК е предоставен за защита на трето на изпълнението лице, което претендира самостоятелни вещни или облигационни права върху имота срещу който е насочено принудителното изпълнение и това трето лице не е във владение на имота. Ищцата не разполага с този иск, тъй като същата владее имотите, срещу които е насочено изпълнението. В този случай тя разполага с процесуалния ред на чл. 435 ал.4 от ГПК, за защита на правата си и тя, видно от доказателствата, вече е реализирала правата си по този ред, макар и да не е получила удовлетворителен резултат.

На второ място, искът е недопустим, тъй като ищцата няма качеството на „трето лице“ по отношение на изпълнителното производство. С предявения иск, ищцата цели да отрече възможността на ответника Ответникът „Райфайзен банк България” ЕАД да насочи изпълнение срещу притежаваните от  нея имоти, като твърди че те се нейна собственост т.е искът е с правно основание чл. 440 от ГПК. Този ответник не оспорва факта че към момента ищцата е собственик на имотите, респективно ответникът не твърди, че имотът принадлежи на длъжника по изпълнителното дело и затова принудителното изпълнение е насочено към този имот.

В настоящия случай правото на взискателя да събере вземането си следва от учредена ипотека, а не от правото на собственост на длъжника в изпълнителното производство. От доказателствата по делото се установява, че принудителното изпълнение е насочено към процесните недвижими имоти, тъй като вземането, за което производството е образувано, е обезпечено с ипотека върху имотите. Собственикът на ипотекиран имот в обезпечение на чужд дълг отговаря за дълга и е приравнен на длъжник по изпълнението на основание чл. 429 ал.3 от ГПК и чл. 173 ал.1 от ГПК, той не е трето лице по смисъла на чл. 440, ал.1 ГПК. / в същия смисъл Р№77/07.03.2011г. по в.гр.д.№ 82/11 на ОС-Пазарджик/.

С оглед изложените съображения, съдът намира че предявения иск е недопустим, поради което производството следва да бъде прекратено, а искът оставен без разглеждане.

При този изход на производството на ответната страна се дължат направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 879лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от П.Ж.Т. ЕГН ********** , със съдебен адрес ***, офис 8 срещу „Райфайзен банк България” ЕАД, ЕИК 831558413 със седалище и адрес за кореспонденция гр. С., район С., ул. „Г.“ № * и „Ротира груп“ ЕООД, ЕИК 119624096, ул. „С.“ №*, ап.* иск с правно основание чл. 440 от ГПК, за признаване за установено, че имуществото срещу което е насочено изпълнението по изп.д.№ 20128360400706 по описа на ЧСИ Н. Г. не принадлежи на длъжника, като НЕДОПУСТИМ.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 132/13 по описа на СлОС.

ОСЪЖДА  П.Ж.Т. ЕГН ********** , със съдебен адрес ***, офис 8 да заплати на „Райфайзен банк България” ЕАД, ЕИК 831558413 със седалище и адрес за кореспонденция гр. С., район С., ул. „Г.“ № *, направените разноски в размер на 2 879лв.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

                                                   

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: