О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 16.05.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  открито заседание на петнадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:МАРИЯ БЛЕЦОВА

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 135  по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл. 423 от ГПК и е образувано по повод възражението на Г.И.Г. срещу заповед №3228/30.06.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по ч.гр. д. № 4275/2011 г. на Сливенския районен съд . Твърди се, че заповедта за изпълнение не е връчена по надлежния ред. Съобщението от 31.08.2011 г. не е било получено лично от  длъжника, независимо че на разписката от 27.09.2011 г длъжностното лице от кметството на с. Трапоклово е отразило, че връчването е станало лично на длъжника.  Прави се възражение, че подписът на разписката не е на длъжника.  За заповедта за изпълнение той е научил след получаване на поканата за доброволно изпълнение  от ЧСИ М.М.. Сочи се, че в едномесечния срок от узнаване на заповедта за изпълнение длъжникът е направил възражение, с което възразява срещу заповедта. Прави се искане да бъде прието възражението, да бъде отменена издадената заповед за изпълнение и да бъде обезсилен изпълнителния лист.  Във  възражението са направени доказателствени искания за назначаване на експертиза и разпит на свидетел, които съдът с определение от закрито заседание от 29.03.2013 г. е приел за основателни и ги е уважил.

Насрещната страна е изразила становище, че заповедта е връчена съгласно изискванията на ГПК, тъй като съобщението от външна страна е редовно. Не се противопоставя да бъдат допуснати и поисканите от длъжника доказателства.

В с.з. чрез представител по пълномощие се поддържа подаденото възражение.

Насрещната страна не изпраща представител.

След преценка на приложените по делото доказателства и като обсъди съображенията, наведени във възражението по чл. 423 от ГПК и прецени събраните пред тази инстанция доказателства, настоящият състав на СлОС прие за установено следното:

Със заявление   за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК  от 28.06.2011 г. „ЕВН България Електроснабдяване” АД е поискало да бъде издадена заповед срещу длъжника Г.И.Г., като е бил посочен адрес С.Ж.В., ОБЩ.С.. Обстоятелствата, от които произтича вземането, са свързани с неизпълнение на задължение за заплащане стойността на електрическа енергия, доставена за периода от 01.01.2007 г. до 07.09.2010 г. Въз основа на това заявление е била издадена заповед № 3228/30.06.2011 г. и на длъжника е било изпратено съобщение на посочения адрес  - С.Ж.В., ОБЩ.С., като съобщението е било върнато с отбелязването, че такова лице не е открито и следва да се посочи точен адрес. С разпореждане от 14.07.2011 г.  районният съдия е разпоредил на заявителя да представи в едномесечен срок справка за постоянния и настоящ адрес на длъжника. Представено е удостоверение  от 17.08.2011 г. на ОД на МВР Сливен, от което е видно, че постоянният и настоящ адрес на длъжника е С.Т,ОБЩ.С.. На посочения адрес е изпратено съобщение на 31.08.2011 г. и е върнато с разписка от 27.09.2011 г., в която връчителят Д.Е. М. – главен специалист в кметството в с. Трапоклово, е отбелязала, че съобщението е получено лично от Г.И.Г., като в съобщението е положен подпис, който да се приеме, че е негов. В указания в съобщението срок не е постъпило възражение  против издадената заповед за изпълнение и с разпореждане от 20.10.2011 г. районният съдия е разпоредил да се издаде на заявителя изпълнителен лист по вече издадената заповед за изпълнение. На 21.02.2013 г. длъжникът е получил покана за доброволно изпълнение от ЧСИ  и на 08.03.2013 г. е депозирал  възражението до окръжния съд.

 В хода на съдебното заседание беше изслушана съдебно-почеркова експертиза, от заключението на която е видно, че длъжникът Г.И.Г. не е положил подписа в разписката от 27.09.2011 г.  към съобщение по ч.гр.д. № 4275/2011 г. на СлРС.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Пред настоящия съд длъжникът сочи, че, тъй като заповедта за изпълнение не му е връчена надлежно, е пропуснат законният срок да възрази против нея на основание на чл. 414 от ГПК, поради което се моли да се приеме настоящото възражение по реда на чл. 423 от ГПК, установявайки, че са налице предпоставките по  чл. 423 ал. 1, т. 1 ГПК. Според разпоредбата на чл. 423 ал. 1 от ГПК, длъжникът, който е бил лишен от възможността да оспори вземането, поради наличието на някоя от хипотезите на  чл. 423, ал. 1, т. 1 - 3 ГПК, може да подаде възражение до въззивния съд, което следва да стане обаче в месечен срок от узнаване на заповедта.

Подаденото от длъжника възражение е основателно и следва да бъде уважено.  Безспорно е, че заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно, въпреки формалното отбелязване на това в разписката към съобщението.  Длъжникът не е узнал за тази заповед и по този начин е бил възпрепятстван да упражни правата си по чл. 414 от ГПК. Ето защо възражението следва да бъде прието, а след като подаденото възражение се явява основателно, то следва да бъде уважавано и искането за спиране на производството по образуваното изпълнително дело.

Страната е претендирала разноски, но такива не следва да бъдат присъждани, тъй като към настоящият момент и по повод на това производство не е налице поведение на ответник, който да е причина за развилото се производство по повод на възражението.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 Приема възражението по чл. 423, ал. 1 от ГПК, подадено от Г.И.Г. срещу заповед №3228/30.06.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по ч.гр. д. № 4275/2011 г. на Сливенския районен съд и разпореждане, постановено по същото дело, за издаване на изпълнителен лист.

 

 Спира, на основание  чл. 423, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК, изпълнението по издадената заповед №3228/30.06.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по ч.гр. д. № 4275/2011 г. на Сливенския районен съд.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане във възражението за обезсилване на издадения изпълнителен лист и заповед за изпълнение.

 

Връща делото на  Сливенския районен съд за изпращане на указание до заявителя по реда на чл. 415, ал. 1 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: