О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 18.03.2013 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…осемнадесети март……………..…………………………

през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 136 по описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Г.С.Г. против действията на ЧСИ Миглена Минкова по изп.д. № 20127680400684.

В жалбата си твърди че „обжалва неоснователно образуваното изпълнително дело, като същото следва да се отмени”, като счита че „следва да се образува дело срещу изпълнителното дело на основание чл. 124 от ГПК и чл. 111 б. „в” от ЗЗД”.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Взискателят не е депозирал писмени възражения.

Съдът намира подадената жалба за недопустима. В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва неоснователното образуване на делото. Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д. № 20127680400684 на ЧСИ М. Минкова е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

Що се касае до основанията за прекратяване на образуваното изпълнителното производство, визирани в чл. 433 от ГПК и във връзка с твърдението на жалбоподателя, че вземането, което се претендира е погасено по давност, следва същия да предяви иск пред родвокомпетнтния СлРС, с искова молба отговаряща на изискванията на чл. 127 и 128 от ГПК, против кредитора по вземането и едва след евентуално успешно провеждане на това производство и приключването му с влязло в сила решение (позитивно за жалбоподателя) да иска прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433 ал.1 т.7 от ГПК.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Г.С.Г. ***, против действията на ЧСИ Миглена Минкова по изп.д. № 20127680400684, изразяващи се в образуване на изпълнителното производство, като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 136/2013г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :