О    П    Р    Е    Д    Е    Л    Е    Н    И    Е   №…

 

                                           Гр.Сливен, 20.03.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                          СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря………………като разгледа докладваното от съдия КОСТОВА ч.гр.д. № 152 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по чл.122 от ГПК.

Производството по делото е образувано по повод определение № 681 от 07.03.2013г., постановено по ч.гр.д. № 152/13 год. по описа на Сливенски районен съд, с което е повдигнат спор за подсъдност пред Сливенски окръжен съд за определяне на съда, компетентен да се произнесе по заявлението на „Топлофикация Русе” ЕАД – гр. Русе за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК срещу Стоян Калинов Стоянов.

От приложените по делото доказателства се установява, че заявлението за издаване на заповед за изпълнени по чл.410 от ГПК е подадено пред Районен съд - гр. Русе от „Топлофикация Русе” ЕАД-гр.Русе срещу Стоян Стоянов – длъжник по паричното задължение, произтичащо от доставена, но неизплатена топлинна енергия за топлоснабден имот в гр. Р., ул.”Н. П.” № *, бл. „М. Г.”, вх. *, ет.*.

На 31.10.2012г. Русенският районен съд е издал заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по образуваното пред него ч.гр.д. № 8355/2012г., с която е разпоредил длъжникът Стоян Калинов Стоянов с ЕГН ********** *** да заплати на кредитора „топлофикация Русе” ЕАД сумите както следва : 215 лева главница за доставена топлинна енергия за периода от 27.10.2011г. до 28.08.2012г. по 15 бр. фактури; 12.41 лева – лихва за забава от падежа на всяка фактура до 29.10.2012г.; законовата лихва върху главницата от 30.10.2012г. до окончателното изплащане на вземането; 25.00 лева – разноски и 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение.

След започване на процедурата по връчване на заповедта на длъжника и представена от заявителя справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника Стоян Стоянов е установено, че същият е с. Б., обл. С., местн. С.К.. С.*, вх. *, ет.*, ап.*.

С определение от 12.12.2012г. сезираният съд е прекратил производството по ч.гр.д. № 8355/2012г. по описа на РС - Русе, а с определение  № 971/04.02.2013г. обезсилил издадената на 31.10.2012г. Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. Делото е изпратено по подсъдност на РС – Сливен. В мотивите на същото е прието, че подсъдността в заповедното производство е уредена в чл.411 ал.1 от ГПК - заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или седалището на длъжника. В случая заявителят - кредитор е посочил постоянен адрес на длъжника, обосноваващ подсъдност на заявлението на РС - Русе. След представена справка е установен постоянен адрес на длъжника е в с. Бяла, обл. Сливен. Затова РС - Русе е приел, че след като постоянния адрес на длъжника е в района на друг съд, то компетентен да го разгледа е именно този съд - РС – Сливен.

Сливенският районен съд в определение № 681/07.03.2013г. по гр.д. № 428/2013г. е приел, че не е местно компетентен да се произнесе по подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение, тъй като по същото вече е налице произнасяне, респ. издаване на заповед за изпълнение, която неправилно е била обезсилена от постановилия е съдебен състав на РС – Русе.

Сливенският окръжен съд като обсъди гореизложеното, приема следното:

Съгласно разпоредбата на чл.411 ал.1 от ГПК заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. В случая заявителят е посочил  постоянния адрес на длъжника по паричното задължение в гр. Русе. В заповедното производство местната подсъдност се определя въз основа едностранните твърдения на заявителя, което произтича от едностранния и формален характер на същото. За верността им съдът не следи служебно и в закона липсва разпоредба, която да го задължава да изисква доказателства за постоянния адрес на длъжника. Това следва от разпоредбата на чл.410 ал.2 от ГПК. Съдът проверява само дали е местно компетентен с оглед на посочения в заявлението адрес. Настоящата инстанция изцяло споделя мотивите на СлРС, че ако при връчването на издадената вече заповед за изпълнение се установи, че постоянния адрес на длъжника е в населено място, различно от района на съда, издал заповедта за изпълнение, последният не следва да обезсилва заповедта, а да довърши връчването й по установения вследствие изпълнение на процедурата по чл.47 ал.4 от ГПК адрес. Тъй като производството е едностранно и длъжникът не може да направи възражение, то законът по императивен начин е посочил кой е местно компетентния районен съд.  Издадената заповед за изпълнение се обезсилва само в хипотезата на чл. 423 ГПК от въззивния съд, както и по реда на чл. 415, ал.2 ГПК. Приемането на противното би означавало, че за местната подсъдност районният съд следи служебно не само в началото на заповедното производството, а по всяко време на развитието му, като се изхожда не от твърденията в заявлението, а от събраните впоследствие данни за адреса на длъжника.

С оглед на изложеното Сливенският окръжен съд счита, че Русенският районен съд не е имал основание да обезсили издадената заповед за изпълнение, неправилно е прекратил производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на РС-Сливен. По повдигнатия спор за местна подсъдност компетентен да разгледа заявлението на „Топлофикация Русе” ЕАД - гр.Русе издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК  срещу  Стоян Калинов Стоянов е Русенският районен съд.

Водим от гореизложеното и на основание чл.122 изр.2 от ГПК Сливенският окръжен съд

 

                           О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

КОМПЕТЕНТЕН да разгледа заявлението за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, подадено от „Топлофикация Русе” ЕАД, с ЕИК 117005106 с адрес на управление гр. Русе, ул.”ТЕЦ Изток” срещу С.К. С. с ЕГН ********** с посочен постоянен адрес:*** е  Районен съд-Русе.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                    

                                                                              1.

                                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                                               2.