О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 17.04.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на седемнадесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 171 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

Депозирана е молба от Р.С.С. за определяне на срок при бавност по реда на чл. 257 от ГПК. В нея е посочено , че пред РС Сливен по гр.д. 400/ 1999г. е била депозирана молба за издаване на обратен изпълнителен лист във връзка с постановени окончателни решения на ВКС № 2384/17.03.2004 г. по касац.гр.д. № 2461/2002 г.и № 439/04.08.2006 г. по касац.гр.д. № 2461/2002 г. Молителката сочи , че въпреки , че е депозирала молбата за обратен изпълнителен лист на 11.03.2013 г. , до момента на депозиране на молбата за определяне срок при бавност – 21.03.2013 г. исканият изпълнителен лист не е бил издаден , с което бил нарушен срокът по чл.405 ал. 6 от ГПК. Моли се съдът да определи срок за извършване на действието.

Към молбата са приложени гр.д. 400 / 1999 г. по описа на СлРС, гр.д. 1339/2011 г. по описа на СлОС, в.ч.гр.д. 178/2011 г. по описа на СлОС , гр.д. 258/2011 г. по описа на ВКС , гр.д. 1759/2007 г. по описа на СлРС , гр.д. 221/2007 г. по описа на СлОС , 2856/2008 г. по описа на ВКС, ч.гр.д. 1991/2007 г. по описа на ВКС , гр.д.478/2007 г. по описа на СлОС, гр.д. 417/2008 г. по описа на СлОС, гр.д. 89/2002 г. по описа на СлОС, гр.д. 570/2004 г. по описа на ВКС , гр.д. 2461/2002 г. по описа на ВКС, гр.д. 748/2005 г. по описа на ВКС , гр.д. 406/2005 г. по описа на СлОС.

Във връзка с депозираните молби за обратен изпълнителен лист и за определяне на срок при бавност докладчикът по гр.д. № 884/ 2012 г. по описа на СлРС е постановил разпореждане от 21.03.2013 г. , в което е приел , че макар с определение от 4009/06.12.2012 г. да се е произнесъл по доказателствените искания на страните и да е уважил искането на една от тях за приобщаване към доказателствения материал на гр.д. 400/1999 г. СлРС, след като не бил даден ход на делото в първото с.з. , то не следвало да се счита , че гр.д. 400/1999 г. по описа на СлРС е приложено към гр.д. 884 / 2012 г. по описа на СлРС , както и че с оглед депозираните молби за ОИЛ и срок при бавност , следва да „ОСВОБОДИ „ гр.д. 400 / 1999 г. по описа на СлРС , с оглед изпращането му пред ОС – Сливен.

         С оглед изложената по – горе фактическа обстановка , съдът намира депозираната молба за определяне срок при бавност за допустима и основателна. Съображенията за това са следните :

         В гражданското производство е залегнал принципът , че по направените искания за издаване на изпълнителен лист следва да се произнесе докладчикът по делото , по което е направено искането . В настоящия случай докладчик по гр.д. 400 / 1999 г. по описа на СлРС е бил съдия Ангелова , която към настоящия момент не е съдия в РС – Сливен . В този случай докладчикът по гр.д. 884 / 2012 г. по описа на СлРС е следвало да докладва на Председателя на РС – Сливен , след като по приложено по негово дело( 884/12) дело (400/99) е било направено такова искане, за да определи докладчик по гр.д. 400 / 1999 г. по описа на СлРС, който да се произнесе по депозираната молба за издаване на ОИЛ.

         Тъй като Сливенският районен съд не е разгледал молбата за издаване на обратен изпълнителен лист депозирана от молителката С. , следва същата , както и гр.д. 400/1999 г. по описа на СлРС да се изпратят на Председателя на СлРС, който да посочи докладчик , който да се произнесе по молбата незабавно.

         С оглед гореизложеното , съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на СлРС да определи докладчик по гр.д. 400/1999 г. по описа на СлРС , който да се произнесе НЕЗАБАВНО по депозираната от Р.С.С. молба вх.№ 4950/13.03.2013 г. за издаване на обратен изпълнителен лист

         ИЗПРАЩА на СлРС депозираната от Р.С.С. молба вх.№ 4950/13.03.2013 г. за издаване на обратен изпълнителен лист по гр.д. 400/1999 г. по описа на СлРС.

 

 

         Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: