ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 13.05.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на тринадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 174 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл.274 и сл., вр. 407  ГПК.

         Образувано е въз основа на депозирана частна жалба от И.Ж.Е., Р.Г.Е. и Г.И.П. ***, с която атакуват Разпореждане на Районен съд Котел от 30.07.2012г., с което е издаден изпълнителен лист по гр.д.№ 99/2009г. по описа на същия съд. Към частната жалба с нарочна молба от 27.08.2012г. се е присъединила и К.Ж.С. ***.

В жалбата се твърди, че  разпореждането, с което е издаден изпълнителен лист по горепосоченото гражданско дело съдържало само думичката „ДА” върху молбата, депозирана от ищеца по делото Ж.Е.. На същата дата 30.07.2012г. бил издаден изпълнителен лист за разноски, като в него били вписани всички разноски, както по отмененото частично решение на КРС, така и присъдените с решението на въззивния СлОС. Така издадения изпълнителен лист съдържал два диспозитива – този на частично отмененото от въззивния съд решение на КРС, с което на ищеца били присъдени разноски в размер на 700,00 лв., които солидарно да се заплатят от ответниците и настоящи жалбоподатели и диспозитивът на въззивното решение на СлОС № 72/16.03.2012г. постановено по вгд № 35/2012г., с което настоящите жалбоподатели били осъдени да заплатят на ищеца по делото, въззиваем във въззивното производство сума в размер на 166,70 лв.. Жалбоподателите считат, че така издадения изпълнителен лист е частично неадекватен към дължимостта на вземането за разноски на ищеца по гражданското дело. Сочи се, че изпълнителното основание за това вземане съгласно чл.404,т.1 ГПК било влязлото в сила въззивно решение на СлОС, а не отмененото частично първоинстанционно решение на КРС. С решението на СлОС на ищеца по делото били присъдени разноски за двете съдебни производства общо в размер на 166,70 лв., като съдът подробно изложил мотиви по отношение на разноските. Ето защо разноските в размер на още 700,00 лв. изписани в издадения от КРС изпълнителен лист в полза на Ж.Е. били недължими и  го обогатявали неправомерно.

От настоящия съд се иска частична отмяна на разпореждането на КРС от 30.07.2012г., в частта с която с диспозитив на КРС от решение № 68/28.10.2011г. са присъдени разноски в размер на 700,00 лв. в полза на ищеца Ж.Ж.Е., които солидарно да се заплатят от ответниците по делото. Иска се спиране на изпълнителното производство до решаване на спора по частната жалба. Претендират се разноски за платен адвокатски хонорар в размер на 200,00 лв.

Към частната жалба са приложени 3 бр. покани за доброволно изпълнение.

По делото са изискани  от съдебния изпълнител, образувал изпълнителното производство копия от поканите за доброволно изпълнение /ПДИ/, тъй като приложените към жалбата не съдържат вписана дата за връчването им и с оглед преценка за допустимостта на жалбата. С писмо изх. № СД-03-03-8/03.04.2013г. съдебния изпълнител изпратил копие от разписката за връчената на 16.08.2012г. ПДИ на К.С. и е уведомил съда, че по отношение на останалите трима жалбоподатели / длъжници по изпълнителното дело/ разписките за връчване на ПДИ не били приложени по изпълнителното дело, но били връчени по твърдения на самите длъжници.

Направената констатация мотивира настоящия съдебен състав да приеме жалбата за редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения в чл.407, ал.1 ГПК двуседмичен срок от лица, имащи правен интерес от обжалване, насочена е срещу съдебен акт, подлежащ на атакуване чрез постановилия го съд. Присъединяването на К.С. с нарочна молба към частната жалба, съдът намира за допустимо и основателно, доколкото ответниците по делото са били осъдени солидарно да заплатят разноските или действието по подаване на частна жалба от един солидарен длъжник ползва и останалите.

С Определение от 29.03.2013г., държано в закрито съдебно заседание съдът спрял производството по образуваното изпълнително производство № 20122210400030 по описа на СИС- ДСИ при КРС.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна и съображенията за това са  следните:

С Решение № 68/28.10.2011г., постановено по гр.д.№ 99/2009г. КРС уважил  предявеният от ищеца Ж.Ж.Е. ***, като  обявил нищожност  на двустранна сделка, обективирана в нотариален акт № 63, том ІІ, нот.д. № 538/1995г. на РС-Сливен, с която Ж.И. Е. на 22.02.1995г., като пълномощник на Н.Ж. Е., починала на 01.02.1995г. прехвърлил срещу задължение за издръжка и гледане на И.Ж.Е., собствената преди датата на смъртта на Н. Е. ½ ид.част от недмижим имот, находящ се в с.Седларево, общ.Котел и подробно описан в решението, поради липса на представителна власт на прехвърлителя и съгласие от страна на наследниците на Н. Е., която към момента на изповядване на сделката – 22.02.1995г. била починала. Със същото решение съда е обявил нищожност и на последващите две сделки с имота в частта им до ½ ид.част от него, а именно дарение, обективирано в нотар.акт № 28, том І, нот.дело № 24/2003г. на нотариус Н.Б., с което ответниците И.Е. и съпругата му Р.Е. дарили имота на дъщеря си третата ответница Г.П., както и покупко-продажба на имота, извършена между Г.П. в качеството й на продавач и И.Е. като купувач, обективирана в нотар.акт № 19, том ІІІ, нотар.д. № 263/2004г. на нотариус Н.Б..

С обжалваното решение съда отменил и трите нотариални акта, с които са изповядани обявените за нищожни три сделки за ½ ид.част от процесния имот и са осъдени ответниците да заплатят на ищеца деловодни разноски в размер на 700,00лв.

Това решение е обжалвано пред СлОС, който постановил решение № 72/16.03.2012г., с което е отменил решението на КРС в частта, с която са обявени за нищожни две разпоредителни сделки, обективирани в нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара  и в частта, с която са отменени на основание чл.537, ал.2 ГПК, за ½ ид.част от гореописания недвижим имот, на основание чл.537, ал.2 ГПК, нотариален акт № 63, том ІІ, н.д. № 538/1995г. на нотариус при Сливенски районен съд, нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара.

Със същото решение СлОС отхвърлил, като неоснователни предявените от Ж.Ж.Е., ЕГН:**********,***, искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, вр.чл.26 ЗЗД за прогласяване нищожността на правни сделки, обективирани в нотариален акт № 28, том І, нот.д.№ 24/2003г. на нотариус Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара и нотариален акт № 19, том ІІІ, нот.дело № 263/2004г. на нотариус  Н.Б., рег.№ 416 на Нотариалната камара.

С решението си СлОС разпределил и разноските направени от страните в двете съдебни инстанции.

С Решение от 10.05.2013г., постановилият въззивно Решение № 72/16.03.2012г. по вгд № 35/2012г. съдебен състав  допуснал поправка на очевидна фактическа грешка в този съдебен акт, тъй като констатирал, че в мотивите подробно е разпределил разноските сторени от страните в двете съдебни производства – пред КРС и СлОС, но пропуснал да отмени решението на КРС в  тази му част. С решението по поправката на очевидна фактическа грешка, решението на КРС в частта за присъдените разноски е отменено.

С оглед изложеното, съдът намира, че разпореждането на КРС от 30.07.2012г., с което е издаден изпълнителен лист по отношение на присъдените в Решение № 68/28.10.2011г., постановено по гр.д.№ 99/2009г. КРС, деловодни разноски е неправилно и следва да бъде частично отменено. Изпълнителният лист, с който солидарно са осъдени ответниците по делото и настоящи жалбоподатели да заплатят на ищеца Ж.Е. сума в размер на 700 лв. бива обезсилен в тази му част.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ, като неправилно  Разпореждане от 30.07.2012г., постановено по гр.д. № 99/2009г. на РС-Котел, с което е издаден изпълнителен лист за осъждането на И.Ж.Е. с ЕГН: ********** *** и съдебен адрес гр.С., ул.”А. К.” № *, Р.Г.Е. с ЕГН: ********** ***, Г.И.П. с ЕГН ********** *** и К.Ж.С., ЕГН: ********** *** да заплатят на Ж.Ж.Е., ЕГН:**********,***, направени разноски в размер на 700,00 лв./ седемстотин лева/, от които 500,00 лв. адвокатски хонорар и 200,00 лв. държавна такса.

ОБЕЗСИЛВА издаденият с Разпореждане от 30.07.2012г., постановено по гр.д. № 99/2009г. на РС-Котел изпълнителен лист В ЧАСТТА, с която са осъдени И.Ж.Е. с ЕГН: ********** *** и съдебен адрес гр.С., ул.”А. К.” № *, Р.Г.Е. с ЕГН: ********** ***, Г.И.П. с ЕГН ********** *** и К.Ж.С., ЕГН: ********** *** да заплатят на Ж.Ж.Е., ЕГН:**********,***, направени разноски в размер на 700,00 лв./ седемстотин лева/, от които 500,00 лв. адвокатски хонорар и 200,00 лв. държавна такса.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   е окончателно, с оглед нормата на чл.274, ал.4 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: