О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 10.02.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в открито съдебно заседание на пети февруари, през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в. гр. дело № 193 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава VII раздел 2 от ГПК.

         Депозирана е молба от К.И.М., с която е поискано да бъде възстановен срока за обжалване на определение от 01.08.2013 г. по в.гр.д. № 193/2013 г. В молбата е посочено, че в срока, в който следва да отстрани констатираните от съда нередовности във връзка с касационна жалба вх. № 5055/30.07.2013 г., а именно през м.август 2013г., молителката не е могла да ги отстрани, тъй като се наложило да бъде в гр.Поморие, където да се проведе физиотерапия на непълнолетната й дъщеря Д., която страда от синдром на Рейно. В молбата е посочено, че дъщерята на молителката се е нуждаела от помощта на детски кардиолог д-р А., която първоначално не е била открита в медицинско заведение. Не е посочено, каква е връзката между прегледа извършен от д-р А. и невъзможността на страната да отстрани нередностите, констатирани по повод депозираната от нея касационна жалба. Моли се в срока за обжалване на постановеното по в.гр.д. № 193/2013 г. решение да бъде възстановен. Приложени са редица писмени доказателства във връзка с изложеното в молбата, а именно : писмо на Министъра на образованието, младежта и науката от 18.4.2013 г.; касаещо даденото разрешение Д. Г.П. да бъде записана за ученичка в осми клас в ПМГ „Д.Чинтулов”; амбулаторен лист 122/24.01.2013 г., касаещ амбулаторен преглед на Д. П.; Амбулаторен лист № 343/28.02.2013 г. касаещ преглед на Д. П.; амбулаторен лист от 06.02.2013 г. от д-р С.; амбулаторен лист № 386 от 22.03.2013 г. касаещ преглед на Д. П.; амбулаторен лист 6951/09.09.2013 г. касаещ консултация на Д. П.; ехография на щитовидна жлеза от 19.09.2013 г. на Д. П.; амбулаторен лист № 5059/18.09.2013 г. касаещ преглед на Д. П.; бележка за кръвни изследвания на Д. П. от 18.09.2013 г. и амбулаторен лист № 5104 от  19.09.2013 г.за преглед на Д. П..

         Ответната страна по делото „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕШЪЛ СЪРВИСИС „ЕАД е била уведомена за депозираната молба за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите по депозираната касационна жалба, но не е изразила становище по нея.

         Пред настоящата инстанция се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

         По в.гр.д. № 193/2013г. по описа на СлОС е било постановено решение № 165/01.07.2013г. Молителката е била уведомена за постановеното решение на 02.07.2013г. На 30.07.2013г. е била депозирана касационна жалба № 5055, с която решението е било обжалвано. Съдът констатирал, че към касационната жалба няма изложено основание по чл.280 ал.1 от  ГПК не са приложени съдебни актове в противоречие с които е постановеното решение и същата не е приподписана от адвокат. На 01.08.2013г. било постановено разпореждане, с което жалбоподателката била задължена в едноседмичен срок да отстрани нередовностите по касационната жалба. Съобщението е било връчено на 12.08.2013г. До 19.08.2013г. не са били предприети действия за отстраняване на констатираните пороци на жалбата.

         От представените пред настоящата инстанция писмени доказателства се установи, че дъщерята на молителката Д. Г.П. е била с установено заболяване синдром на Рейно, има данни, че повишава кръвно налягане и че през м.септември 2013 г. е извършила няколко медицински прегледа. Писмените доказателства посочват, че такива са били направени на 09.09.2013г., на 18.09.20123г., както и на 19.09.2013г.

         На 19.09.2013г. било постановено определение, с което касационната жалба вх.№ 5055 от 30.07.2013г. била върната, поради неотстраняване в срок на констатираните нередности в нея.

         На жалбоподателката е било изпратено съобщение за връщане на касационната жалба, което е получено на 15.10.2013г. Молбата за възстановяване на срок е била депозирана на 18.10.2013г. в рамките на законоустановения едноседмичен срок.

         Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Съгласно разпоредбата на чл. 64 ал. 2 от ГПК страната , която е пропуснала установения от закона или определения от съда срок може да поиска неговото възстановяване, ако докаже , че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства , които не е могла да преодолее.

         В настоящия случай на молителката е било указано да отстрани нередовности констатирани по депозираната касационна жалба, като съобщението и е било връчено на 12.08.2013 г. Определеният за отстраняване на нередовностите срок е изтекъл на 19.08.2013 г. За този период – 13.08.2013 г. – 19.08.2013 г. страната не е представила никакви доказателства , че е била възпрепятствана от непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. По делото са налице писмени доказателства касаещи извършени прегледи на дъщеря и , но чак през м.09.2013 г. Молителката е твърдяла , че в края на м. август 2013 г. е посетила гр.Поморие във връзка с медицински процедури. Освен , че не са налице доказателства за това , съдът не може да приеме , че това препятствие е било „непреодолимо” по смисъла на закона , тъй като констатираните нередности биха могли да бъдат преодолени и пребивавайки в гр. Поморие.

         Предвид гореизложеното,

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

         НЕ ВЪЗСТАНОВЯВА срока за обжалване на определение от 01.08.2013 г. по в.гр.д. № 193/2013 г.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаването му пред ВКС на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: