ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 08.04.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД,    гражданско  отделение, в закрито   заседание на осми април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

 мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от младши съдия Кондова въззивно частно гражданско дело № 205 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 274 и сл.  ГПК.

         Атакува се Определение № 375/04.02.2013г. , постановено по гр.д. № 555/2010г. на СлРС, с което е прекратено като недопустимо производството по делото, поради липса на правосубектен ответник.

От постановеното определение недоволен останал ищецът по делото С.Г.С. ***, който посредством депозираната частна жалба, предмет на настоящото разглеждане моли за отмяна на постановения от СлРС акт. Твърди, че разглеждането на делото приключило в съдебно заседание, проведено на 15.04.2011г. и съдът дължал произнасяне по предявените искове, с които бил сезиран именно към тази дата. Фактите настъпили след нея не следвало да се вземат предвид при постановяване на решението. Заличаването на юридическото лице – ответник по делото било вписано на 09.02.2012г. и настъпило след датата на последното съдебно заседание, т.е. след приключване на съдебното дирене, поради което жалбоподателя счита, че решаващия правния спор съд следва да се произнесе със съдебно решение.

Настоящият съдебен състав констатира, че жалбата е редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения едноседмичен срок от лице, имащо правен интерес от обжалване, насочена е срещу съдебен акт, подлежащ на атакуване чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

Пред районен съд – гр.Сливен настоящият жалбоподател  предявил при условията на кумулативно обективно съединяване искове за заплащане на трудови възнаграждения с точно упоменати периоди, иск за заплащане на извънреден труд, положен по време на официални празници, както и иск по чл.59 ЗЗД спрямо работодателя си – ответника „МИЛЕНА ИНВЕСТ” ЕООД гр.Сливен.

Устните състезания са приключили в открито съдебно заседание, проведено на 15.04.2011г. Преди постановяване на решението по спора, съдът извършил служебна справка в търговския регистър, с оглед проверка наличието на абсолютните процесуални предпоставки за допустимост на предявените искове и установил, че ответника по делото е заличен търговец, поради което с атакуваното определение прекратил производството като недопустимо.

Формираният по този начин правен извод е правилен и законосъобразен.

Настоящият съдебен състав извърши служебна справка в търговския регистър, от която се установи, че с Решение № 46/15.12.2010г. по дело № 78/2010г. по описа на СлОС е било открито производство по несъстоятелност на търговеца „ МИЛЕНА ИНВЕСТ” ЕООД гр.Сливен – ответник в производството по трудовия спор и обявена начална дата на неплатежоспособността – 30.07.2010г. Последвало е спиране на производството по несъстоятелност с Решение № 78/2010г. на СлОС, след което с Решение № 1/04.01.2012г. на СлОС производството по несъстоятелност било прекратено на основание чл.632, ал.4 ТЗ поради непоискано в срок възобновяване на производството.

Разпоредбата на чл.26 ГПК предвижда, че страни в гражданския процес могат да бъдат само физически и юридически лица, които разполагат с правоспособност. За юридическите лица правоспособността е налице от възникването им до момента на тяхното прекратяване и/ или заличаване от търговския регистър. По силата на чл.632, ал.4 ТЗ при наличие на предвидените в закона предпоставки, съдът прекратява производството по несъстоятелност и заличава длъжника – търговец от търговския регистър. В този случай не настъпва правоприемство на евентуално съществуващите права и задължения на прекратения търговец в лицето на друг правен субект. Следователно разпоредбата на чл.227 ГПК – за участие на правоприемника в процеса или както е в конкретната правна хипотеза за постановяване на съдебно решение спрямо този правоприемник не намира приложение в настоящия казус. Със заличаването на юридическото лице, същото престава да съществува в правния мир и загубва своята правосубектност. И тъй като правосубектността е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, загубата й при  липса на възможност за процесуално правоприемство по време на висящ исков процес / доколкото няма постановен краен съдебен акт/ има за правна последица прекратяване на производството.

Оплакванията, релевирани в частната жалба, с оглед визираните времеви диапазони на приключване на устните състезания по делото и вписването на заличаването на ответника са неоснователни. Действително силата на присъдено нещо се формира, респ. съдът се произнася по правния спор въз основа на установеното към момента на приключване на съдебното дирене и устните състезания по делото, но само по отношение на съществото на спора, т.е. материалното спорно право. Както се изложи по-горе процесуалната легитимация на страните – активна и пасивна е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните и при произнасяне на съдебно решение при липсата на пасивна надлежно легитимирана страна – то това решение би било недопустимо и би подлежало на обезсилване. Дори и да се произнесе с решение, каквото е желанието на частния жалбоподател, то това решение би било неизпълнимо, тъй като липсва правен субект срещу когото да се образува изпълнително производство за удовлетворяване на притезателни права.

С оглед изложените по-горе съображения постановеното определение, с което е прекратено производството по делото следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА, като правилно и законосъобразно Определение № 375/04.02.2013г. , постановено по гр.д. № 555/2010г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото.

        

Определението   подлежи на обжалване пред ВКС РБ в едноседмичен срок от получаване на настоящото определение по реда на чл.274, ал.3, т.1ГПК и при наличие на предпоставките за касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                    1.

                                                                                    2.