ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                             

Гр. Сливен, 10.06.2013г.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  десети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 208 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена Д.Д.М., с която предявява против „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД обективно съединени искове за изплащане на обезщетение по договор за застраховка „Автокаско” с цена 20300лв., както и за изплащане на обезщетение за забава за периода от 20.10.2010г. до завеждане на делото в размер на 5151.63лв.

След извършената размяна на съдебни книжа по реда на чл. 131 от ГПК в отговора на исковата молба ответникът е направил възражение за родова подсъдност, което е основателно.

Независимо, че общият размер, който претендира ищца е над 25000лв., цената на всеки от исковете не надхвърля 25000лв., поради което по правилата на родовата подсъдност делото е от компетентността на районния съд, като поради липсата на възражение за местна подсъдност следва да се изпрати за разглеждане от Сливенски районен съд.

Поради това, на основание чл. 118, ал. 2 от ГПК съгласно чл. 103 във връзка с чл. 104 т. 4 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 208 по описа за 2013г. на ОС – гр. Сливен и съобразно правилата на родовата и местна подсъдност ИЗПРАЩА делото за разглеждане от компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: