ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 12.03.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от ХР. МАРЕВА ч.гр.д. № 237 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

В частната жалба на Р.В.Я. се твърди, че обжалваното определение от 20.03.2013г. по гр.д. № 718/13г. на РС – Сливен с което производството по делото е прекратено поради неотстраняване на нередовност на исковата молба, по която е образувано, е неправилно и незаконоъсобразно.

Със съобщение от 12.03.2013г. са дадени указания за отстраняване на нередовност на исковата молба – да бъде описан с данни по кадастралната карта имота, правата върху които са предмет на предявения иск. Преди изтичане на едноседмичния срок за изпълнение на указанията, същите са били изпълнени, като сам първоинстанционния съд ги е уведомил, че неправилно е върнал исковата молба и е прекратил делото.

Предвид изложеното се иска да бъде отменено обжалваното определение за прекратяване и да постанови продължаване на производството.

Депозираната частна жалба е допустима, а разгледана по същество е и основателна От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

С разпореждане от 12.03.2013г. на жалбоподателя като ищец са дадени указания на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК, а именно да индивидуализира по кадастралната карта имота – предмет на предявените с исковата молба права.

Съобщението с указанията е връчено на ищеца на 18.03.2013г., като преди изтичане на едноседмичния срок – на 20.03.2013г., съдът е постановил определението си за прекратяване на основание чл. 129, ал. 4 въ вр. с ал. 3 от ГПК

Обжалваното определение е незаконосъобразно. Прекратяването на производството поради неизпълнение на указанията, дадени на основание чл. 129, ал. 2 от ГПК е обусловено в разпоредбата на чл. 129, ал. 3 от ГПК от изтичането на законово определения едноседмичен срок.

Като е постановил определението си преди изтичането на срока, съдът незаконосъобразно е прекратил производството по делото поради което определението следва да се отмени.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ :

 

ОТМЕНЯ определение от 20.03.2013г. по гр.д. № 718/2013г.- по описа на РС – Сливен за прекратяване на производството като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА гр.д. № 718/2013г. на РС – Сливен за продължаване на процесуалните действия по него.

            Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: