О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 25.04.2013 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: М. БЛЕЦОВА

 КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно гр. дело № 240 по описа за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

 

 

         Депозирана е въззивна жалба от К.Ц.С. *** против Разпореждане от 13.02.2013 г. по гр.д. № 902/2011 г. на Новозагорския районен съд, с което е върната частна жалба депозирана пред СлОС вх.№ 6699 / 30.10.2012 г., ведно с въззивна жалба подадена чрез РС – Нова Загора вх. № 2616/13.07.2012 г. В жалбата се твърди , че разпореждането за връщане на НЗРС е неправилно и незаконосъобразно , тъй като от представените документи било видно , че жалбоподателката била изпълнила своевременно разпорежданията на съда. Моли се да се отмени обжалваното разпореждане.

         Ответната страна е изразила становище за неоснователност на жалбата.

         Обжалваното разпореждане е било съобщено на жалбоподателя на 01.04.2013 г., а частната жалба е депозирана в законния срок на 04.04.2013 г.

         От събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

         Жалбоподателката е била депозирала частна жалба пред СлОС вх.№ 6699/30.10.2012 г. Същата е била изпратена по компетентност в РС Нова Загора. По нея с разпореждане от 05.11.2012 г. докладчикът по делото се разпоредил , че я оставя без движение до внасяне на ДТ в размер на 15.00 лв. Съобщението било получено от жалбоподателката на 31.01.2013 г. В него било отразено , че страната следва да внесе ДТ в срок от едноседмичен срок , като в същия срок следва да представи и доказателства пред съда за внасянето и . Така срокът , в който е следвало да се изпълни разпореждането на съда е бил до 07.02.2013 г. Едва на 18.02.2013 г. – видно от представеното по делото платежно нареждане , от името на жалбоподателката била внесена дължимата държавна такса.

         След преценка на събраните по делото доказателства , съдът направи следните правни изводи:

         Жалбата е процесуално допустима като депозирана в срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         На първо място следва да се отбележи , че макар да е озаглавена „въззивна жалба „ , жалбата предмет на разглеждане по характера си е частна жалба и следва да се разгледа по реда на глава XXXVII от ГПК.

         На второ място частната жалба е неоснователна , тъй като жалбоподателката не е изпълнила в срок законното разпореждане на докладчика по делото . В разпоредбата на чл. 278 ал. 4 от ГПК е посочено, че за неуредените в главата въпроси се прилагат разпоредбите за обжалване на решенията. В случая по аналогия следва да се приложат правилата за въззивно обжалване на решенията на първоинстанционния съд. В разпоредбата на чл. 261 т. 4 от ГПК е посочено , че с депозирането на жалба следва да се представи и документ за внесена ДТ( държавна такса ) , която при частните жалби е в размер на 15.00 лв.- съгласно Тарифа № 1. В чл. 262 ал. 1 от ГПК е посочено , че когато жалбата не отговаря на изискванията на 261 от ГПК на страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок нередовностите . Ако страната не отстрани в срок нередовностите по жалбата си , съгласно разпоредбата на чл 262 ал. 2 т. 2 от ГПК тя се връща. Този едноседмичен срок е законоопределен и не зависи от волята на съда или на страните да го променят в по – голям. С изтичането му правото на страната да отстрани допуснатите пропуски се преклудира . Ако страната няма възможност да отстрани в срок неизправността си тя разполага с друг законов механизъм , а именно има възможност да иска удължаване на срока даден и от съда при наличие на уважителни причини.

         В настоящия случай правилно РС – Нова Загора е указал на жалбоподателката да отстрани нередност в жалбата си , а именно да внесе ДТ и да представи документ за внасянето и в едноседмичен срок , тъй като тя не е била представила заедно с жалбата си документ за внесена ДТ. Тъй като страната е получила съобщението на РС – Нова Загора на 31.01.2013 г. , то срокът в който е следвало да я отстрани е изтекъл на 07.02.2013 г. Внасянето на ДТ в един по – късен от законния срок момент (18.02.2013 г. – видно от представеното по делото платежно нареждане), не може да валидира действията на страната и правилно жалбата и е била върната, поради нетстраняване в срок на нередовностите по нея.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че следва да потвърди обжалваното разпореждане като правилно и законосъобразно.

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 13.02.2013 г. по гр.д. № 902/2011 г. на Новозагорския районен съд, с което е върната частна жалба депозирана пред СлОС вх.№ 6699 / 30.10.2012 г., ведно с въззивна жалба подадена чрез РС – Нова Загора вх. № 2616/13.07.2012 г. като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         Определението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБългария.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: