ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

14.05.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на четиринадесети май………….

през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  245 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на С.П.П., лично и като пълномощник на А.П.С. против Определение № 93/22.02.2013г. по гр.д.№ 36/13 по описа на КРС, с което е прекратено производството по делото и върната исковата молба като нередовна. В нея се твърди че обжалваното определение е незаконосъобразно, тъй като  връщане на исковата молба следва да се постанови само при неотстраняване на всички нередовности на исковата молба; тъй като КРС не се е произнесъл по направеното искане за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба и тъй като на 22.02.2013г., преди произнасяне на съда с атакуваното определение е подадена допълнителна искова молба, с която са отстранени нередовностите на първоначалната. Моли съда да отмени атакуваното определение, като неправилно и незаконосъобразно.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване. Разгледана по съществото си е основателна.

            С.П.П., лично и като пълномощник на А.П.С. са подали срещу „ЕВН България Електоснабдяване” АД гр. Пловдив, искова молба от 14.01.2013г., с която при условията на обективно кумулативно съединяване са предявили няколко иска с цени съответно 20 736лв ; 14 040лв. и 16 000лв., като исковете е посочено че са предявяват частично, без да е уточнено каква част от всеки от тези искове е предявена. Правилно, КРС, след като е констатирал тази нередовност на исковата молба, с разпореждане от 22.01.2013г. е оставил същата без движение, като е дал указание на ищците в едноседмичен срок да бъде уточнено каква част от всеки от исковете се предявява. Разпореждането е съобщено на ищците на 24.01.2013т. Преди да изтече дадения едноседмичен срок от съда, на 31.01.2013г. е постъпила молба от пълномощника на ищците, с която същия е представил квитанция за внесена такса по сметка на КРС (без да обясни за какво е внесена сумата) и е поискал да бъде удължен срока за отстраняване на нередовността на исковата молба. По тази молба липсва произнасяне на КРС.

            С атакуваното определение № 93/22.02.2013г. по гр.д.№ 36/13 по описа на КРС,        съдът е констатирал че не са отстранени нередовностите на исковата молба и е прекратил производството по делото. След постановяване на определението за прекратяване на 25.02.2013г. е подадена допълнителна искова молба.

            Обжалваното определение е неправилно. В съответствие с разпоредбата на чл. 129 ал.2 от ГПК, след като е констатирал нередовност на исковата молба, КРС е оставил същата без движение и дал указания за отстраняване на нередовностите й в законния седмичен срок. Преди да изтече този срок, е постъпила молба от ищците с правно основание чл. 63 от ГПК за продължаване на срока даден от съда. Молбата е допустима, тъй като е подадена преди да изтече определения срок и тъй като този срок е допустимо да бъде продължаван. По тази молба липсва произнасяне от КРС. Следвало е първоинстанционния съд изрично да се произнесе по молбата, като уважи или отхвърли искането и едва тогава с оглед това произнасяне да постанови своето определение. Тъй като липсва произнасяне по молбата за продължаване на срока, настоящата инстанция не може да прецени каква е формираната от КРС воля по молбата, а понеже липсват мотиви не може да се провери правилността на евентуално взетото решение по таза молба, което по принцип подлежи на косвен контрол при обжалване на настоящото определение, а не подлежи на  самостоятелен контрол.

            След като не е направил това, КРС е постановил незаконосъобразно определение, което следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на производството за произнасяне по молбата от 31.01.2013г.

            Останалите доводи в частната жалба са неоснователни. Не е вярно твърдението на жалбоподателите, че определението е постановено след като те са депозирали допълнителна искова молба. Такава е депозирана на 25.02.2013г., едва след постановяване на определението за прекратяване на производството.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                     ОТМЕНЯ Определение № 93/22.02.2013г. по гр.д.№ 36/13 по описа на КРС, с което е прекратено производството по делото на основание чл. 129 ал.3 от ГПК.

                     Връща делото на КРС за продължаване на производството.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: