О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Гр. Сливен, 18.06.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осемнадесети юни през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 263 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

         Постъпила е частна жалба от „ПРЪТЕКТ ДИ ИНЪСЪНТ” ООД  срещу определението за прекратяване на производството по гр.д. № 497/2013г. на СлРС.

В частната жалба се сочи, че  малкия материален интерес на предявения осъдителен иск не е основание за прекратяване на делото, както е посочил в мотивите си първоинстанционния съд. Поради това атакуваното определение се явявало необосновано и неправилно и като такова се иска неговата отмяна.

         Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна, като в указания от съда срок не е представен отговор по нея.

         След анализ на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна :

         Пред СлРС е предявен иск за присъждане на сума, платена при изначална липса на основание с правно основание на претенцията чл. 55, ал.1, предл. 1 от ЗЗД с цена на иска 5.84 лева.

С определение № 875/25.03.2013г. СлРС е прекратил производството по делото, като в мотивите е посочено, че с оглед ниския материален интерес липсва правен такъв за предявяване на иска. Съдията е приел, че достоен за защита е иск с „достоен” интерес, какъвто предявения с цена от 5.84лева не притежава.

Настоящата въззивна инстанция не споделя мотивите на СлРС, изложени в атакуваното определение. Законът не определя минимум на цената на иска, необходима като предпоставка за предявяване на претенциите по исков път. Още повече, че при осъдителните искове, правния интерес не включва само паричната оценка и винаги се презюмира. Интересът е винаги налице, когато ищецът твърди, че притежава изискуемо вземане срещу ответника, което последният не удовлетворява.

Първоинстанционния съд навеждайки доводи, които не кореспондират нито с процесуалния закон, нито с материалния такъв, е постановил съдебен акт, който е неправилен и като такъв следва да бъде отменен.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОТМЕНЯ определение № 875 от 25.03.2013г. постановено по гр.д. № 497/2013г на СлРС.

Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия по движение на производството.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                            2.