О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 20.05.2013 г.

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 272 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е отхвърлена молба за издаване на обратен изпълнителен лист по реда на чл. 241 ал. 3 от ГПК /отм./

В нея частната жалбоподателка заявява, че определението е незаконосъобразно и иска то да бъде отменено. На първо място счита, че то е нищожно, тъй като съдията докладчик е взел участие и в други дела, по които тя е била страна, в роднинска връзка е с друг съдия от СлРС, който също е участвал в такива дела, и е следвало да се отстрани от разглеждането на молбата.  Освен това жалбоподателката твърди, че съдът неправилно не е взел предвид, че изпълнителният лист против нея и съпруга й е бил издаден при първоначална липса на основание и поради това са налице условията за издаване на обратен изпълнителен лист. Твърди, че от диспозитива на решението, въз основа на което е издаден изпълнителния лист се вижда, че  ищцата е призната за собственик на 1/2 ид.ч. от имота, а иска за ревандикиране в останалата част е отхвърлен, тоест – няма разрешен спор за материално право. Заявява, че няма установено правоотношение между нея и ищцата Д.Т. и издаденият в полза на последната изпълнителен лист е без действително и валидно решение и не удостоверява изпълняемо право.

Поради всичко изложено частната жалбоподателка иска от въззивния съд да разпореди да й бъде издаден обратен изпълнителен лист срещу Д.Й.Т. за връщането й в жилището.

Насрещната страна не е подала в срок писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я отхвърли.

На първо място оплакванията във връзка с неотстраняването от разглеждането на молбата на определения по надлежен ред, чрез системата за случаен избор, съдия-докладчик, са напълно несъстоятелни.

Никоя от абсолютните предпоставки за това, визирани в чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от ГПК /отм./, не е налице, няма и причина, пораждаща основателно съмнение в незаинтересуваността или безпристрастността на съдията, съгласно чл. 12 ал. 2 от ГПК /отм./, поради което обжалваният акт е валиден /при служебната проверка се установява и че е допустим/ и следва да се проверява единствено неговата правилност.

Настоящият въззивен състав счита и, че не са налице условията за издаване на обратен изпълнителен лист по реда на чл. 241 ал. 3 от ГПК /отм./

Законовият текст ясно и еднозначно очертава хипотезата, при която може да се издаде такъв – когато е допуснато предварително изпълнение на невлязло в сила решение и е извършено принудително изпълнение, в полза на длъжника се издава срещу взискателя изпълнителен лист за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на това изпълнение, само когато искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение.

В случая липсва съвпадение между фактическото положение с предписаното от правната норма.  Изпълнителният лист е издаден в полза на ищцата Д.Т. против частната жалбоподателка  Р.С. и съпруга й С.С. за предаване владението на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на съдебното решение и възпроизведен точно в изпълнителния титул. Това решение е влязло в сила, с него са отхвърлени ревандикационните искове за същия имот на ищцата против други трима ответници, което не рефлектира върху установените правоотношения между нея и Р.С. и С.С.. Те са напълно уредени с влязлото в сила съдебно решение, изпълнителният лист е издаден в пълно съответствие с него /няма допускане на предварително изпълнение/ и промяна в това правно положение не е настъпила в рамките на този спор.

Поради това искането за издаване на обратен изпълнителен лист е неоснователно и не следва да се уважава.

Като е достигнал до идентични правни изводи, първоинстанционният съд е постановил безпорочен и правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 25.04.2013г. по гр.д. № 400/1999г. на СлРС, като  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: