О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 20.05.2013 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 273 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Чрез ДСИ е постъпила жалба от взискателя против действията на съдебния изпълнител по извършен въвод във владение.

В нея твърди, че обжалва въвода във владение, извършен на 12.04.2013г., когато той и процесуалният му представител наели ключар за смяна на заключващите устройства на имота, при пристигането последният сменил бравата и предал трите ключа на ДСИ, а той, от своя страна, вместо да даде всичките на взискатееля, предоставил ключ и на длъжницата, въпреки, че в изпълнителния лист било посочено, че ползването на семейното жилище се предоставяло на него. Поради това счита за незаконосъобразни действията на ДСИ по повод извършения въвод.

Насрещната страна – длъжник по изпълнителното дело не е подала писмен отговор.

ДСИ Иван Киряков е поредставил писмени обяснения, с които заявява, че действията му са законосъобразни,  тъй като в изпълнителния лист подробно е описано семейното жилище и е извършил въвод във владение само за описаната сграда. В имота има и други постройки, но те не са посочени в изпълнителния лист и ДСИ не може да въвежда взискателя в тяхно владение.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и обясненията на ДСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Взискателят по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 1 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане. /Последната норма предвижда еднакви основания за обжалване за няколко различни участници в изпълнителното производство, но тя няма касателство с това правоотношение/.

В настоящия случай не е налице никоя от трите хипотези, при наличието на които се поражда правото на жалба за взискателя.

Освен това, въвод във владение, съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 5 от ГПК, може да се обжалва само от трето лице, отговарящо на предвидените от нормата условия. В случая няма покритие и с това изискване на закона.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 2044/6 от 18.04.2013г. по изп.д. № 490/12г. на ДСИ при СлРС, подадена от взискателя Ю.А.Ч., против извършен на 12.04.2013г. въвод във владение, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 273/13 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: