О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр. Сливен, 06.01.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на шести януари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 274 по описа на СлОС за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

         Предявено е мотивирано искане от КОНПИ срещу Т.С.М. по реда на чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД / отм./ с цена на иска 172 883.93 лева.

В законоустановения срок за постановяване на решение е постъпила молба от процесуалния представител на КОНПИ, в която се заявява отказ изцяло от исковата претенция и се иска производството по делото да бъде прекратено. Към молбата е представено и Решение № 631/17.12.2014г. на КОНПИ в този смисъл.

Съдът намира, че са налице условията на чл.233 от ГПК и молбата следва да бъде уважена, а производството по делото прекратено.

С оглед изхода на делото се явява основателно искането на назначения особен представител на ответника за присъждане на възнаграждение, съобразно размерите посочени в Наредба № 1/09.07.2004г. След приключване на устните прения съдът е определил размера на окончателно дължимото възнаграждение, а именно 5 716 лева. Първоначално от тази сума са внесени 200 лева, като КОНПИ следва да бъде осъдена да заплати по сметка на СлОС останалите 5 516 лева.

Дължимата за образуваното производство държавна такса в размер на 6 915.36 лева следва да бъде възложена в тежест на ищеца.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 274/2013г., поради отказ от исковата претенция.

 

         ОСЪЖДА КОНПИ с адрес гр. С., ул.“Г. С. Р.“ № *ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС държавна такса в размер на 6 915.36 лева.

 

         ОСЪЖДА КОНПИ с адрес гр. С., ул.“Г. С. Р.“ № * ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 5 516 лева - необходима за изплащане възнаграждение на особения представител на ответника.

 

         Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, пред Апелативен съд – Бургас.

 

                                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :