ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 14.06.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от ХР. МАРЕВА ч.гр.д. № 286 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството се движи по реда на глава XXXVII от ГПК.

В частната жалба на „Корект лизинг” ООД се обжалва разпореждане по ч.гр.д. № 7094/10г. по описа на РС І Сливен, с което е отказано връщането на оригиналите на записите на заповед – представени във връзка със заповедното производство.

Твърди се, че разпореждането по съображения, е незаконосъобразно, тъй като производството е приключило – заповедта за изпълнение за част от задълженията е влязла в сила поради липсата на възражение и задължението по изпълнителния лист е изплатено.

Предвид изложеното се иска да бъде отменено обжалваното разпореждане и да се постанови връщане на оригинала на представените документи.

Депозираната частна жалба е допустима, а разгледана по същество е и основателна

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Първоинстанционния съд е издал разпореждане за издаване на заповед за незабавно изпълнение по представения от жалбоподателя запис на заповед от 15.02.2010г. и е издаден изпълнителен лист.

Заявлението е за частично изпълнение.

В срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК не подадено възражение.

Заявителят е поискал връщане на записа на заповед, което е отказано по съображение, че при евентуално оспорване същия е необходим за изготвянето на графическа експертиза.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че отказа за връщане на оригинала на записа на заповед по съображения, че е възможно постъпването на възражение или пир оспорване ще е необходим за изготвяне на гражфическа експретиза е неоснователен.

Длъжникът не е оспорил вземането, като от друга страна необходимостта от събирането на доказателства в евентуален исков процес по оспорване на вземането е извън компетентността на съда в заповедното производство.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ :

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 07.01.2013г. по ч.гр.д. № 7094/2010г. на РС – Сливен, с което е отказано връщането на оригинала на представения запис на заповед от 15.02.2010г. НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ДА СЕ ВЪРНЕ на заявителя представения от него оригинал на запис на заповед от 15.02.2010г.

            Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: