ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Сливен, 20.05.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно гражданско дело № 290 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Срещу Решение № 43/18.03.2013г., постановено по гр.д.№ 1339/2012г. на НЗРС е постъпила въззивна жалба, депозирана от ответника в първоинстанционното производство Община Нова загора. С нея се обжалва решението в частта за разноските.

В срока по чл.263, ал.1 ГПК не е постъпил отговор на въззивната жалба от насрещната по спора страна.

В същия срок насрещна въззивна жалба не е подадена.

Настоящият съдебен състав намира, че  въззивната жалба е недопустима, тъй като касае оплакване единствено в частта за разноските на постановеното съдебно решение.

 В тази част решението има характер на определение и реда за неговото изменение или допълване в тази част е по реда на чл.248 ГПК, доколкото не се излагат оплаквания и по съществото на спора, решен от първоинстанционния съд.

Ето защо, въззивната жалба следва да се счита за молба за изменение на постановеното от НЗРС решение, в частта за разноските по реда на чл.248 ГПК, по която компетентен да се произнесе е съдът разгледал и решил правния спор, респ. постановил съдебното решение. 

 

Ръководен от горното, съдът намира, че въззивното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на НЗРС за произнасяне по молбата,  по реда на чл.248 ГПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА гр.д.№ 1339/2012г. по описа на Новозагорския районен съд за произнасяне по молба за изменение на постановеното по това дело решение по реда на чл.248 ГПК.

ПРЕКРАТЯВА, като недопустимо производството по въззивно гражданско дело № 290/2013г. по описа на СлОС.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС РБ в едноседмичен срок от съобщаване на определението с частна  жалба по реда на чл.274, ал.2 ГКП.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: