О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 20.05.2013 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                         Мл. с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 291 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Производството е по частна жалба  срещу определение № 121 по гр. д.№ 842/29.03.2013 г. на Районен съд –  Котел, постановено по реда на чл. 248 от ГПК, с което на основание на чл. 78 ал. 4 от ГПК  ищецът С.Й.Д. е бил осъден да заплати на Община – Котел сумата от 840 лв., представляващи направени разноски за адвокатски хонорар по делото.

       В жалбата се твърди, че няма извършени действия след упълномощаването на процесуалния представител и не са били представени конкретни доказателства за извършени разноски. Посочено е, че Котелският РС е прекратил производството по делото поради неотстраняване на конкретни дадени указания за  нередовност на исковата молба, поради което неправилно преди отстраняване на нередовностите исковата молба е била изпратена на Община – Котел. Претендираният адвокатски хонорар е неоснователно завишен и не съответства на извършеното. Поради това се иска отмяна на определението като неправилно и незаконосъобразно.

       В законовия срок е постъпил писмен отговор на тази частна жалба, в който се твърди, че тя неоснователна и се иска да бъде постановено определение, с което да бъде потвърдено атакуваното. Извършени са процесуални действия от името на ответника, депозиран е бил писмен отговор на исковата молба, като в самия отговор се съдържат доводи за нейната нередовност и недопустимост на претенцията. Именно поради тези доводи съдът е дал указание на ищеца да отстрани нередовностите. Чл. 78 ал. 4 от ГПК не обвързва отговорността за разноски на ответника от конкретни основания за прекратяване на делото. Поради това Котелският РС е действал законосъобразно. Излагат се съображения относно размера на адвокатския хонорар, който е съобразен с цената на предявения от ищеца иск в размер на 10 000 лв.

       На  04.12.2012 г. ищецът е депозирал молба в Административен съд – Сливен, с която е предявил против  Община – Котел иск за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди в размер на 10 000 лв. , които са пряка и непосредствена последица от незаконно прекратяване на трудовото правоотношение,  признато като незаконно уволнение от заеманата длъжност с решение на котелския районен съд. С определение № 438/17.12.2012 г. административен съд – Сливен  е прекратил производството по административното дело , поради неподсъдност и е изпратил делото на компетентния съд, а именно на РС- Котел за разглеждане и решаване по същество. 

       С разпореждане от 28.12.2012 г. районният съдия е разпоредил преписът от исковата молба и от всички  приложени към нея писмени доказателства да се изпратят на ответника, като му е дал указание за правата му.

       На 05.02.2013 г. е постъпил писмен отговор на исковата молба с подробно развити съображения относно нейната нередовност, по основателността на иска , възраженията на ответника срещу иска и обстоятелствата на които те се основават, както и са направени доказателствени искания.  Към писмения отговор е приложено пълномощно и договор за правна защита и съдействие, от който е видно, че ответникът заплаща на процесуалния си представител по пълномощие сумата от 840 лв. След получаването на писмения отговор с разпореждане от 12.02.2013 г. районният съд е указал на ищеца, че исковата молба е нередовна, дал му е едноседмичен срок да отстрани нередовностите и го е предупредил, че при неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

       С определение от 04.03.2013г.  районният съд е прекратил производството по делото поради неотстраняване  в срок на нередовностите. Това определение било връчено на ответника на 13.03.2013 г. и на 20.03.2013 г. по пощата  е била депозирана молба от ответника, с която е претендирал да му бъдат присъдени направените разноски в производството.  Именно по повод на тази молба е било постановено и атакуваното определение  № 121/29.034.2013 г. по гр. д. № 842/2012 г. на КРС.

       Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

       Частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Съгласно разпоредбата на чл. 78 ал. 4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.  Не е вярно,че в случая не са били извършени процесуални действия от пълномощника на ответника. Напротив, безспорно е, че по повод на подадената молба, с която е било претендирано обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, е бил депозиран  подробен писмен отговор по делото относно нейната допустимост и основателност. Така  пълномощникът е изпълнил задълженията си по сключения договор за правна помощ, а уговореното възнаграждение, с оглед размера на претенцията, не е завишено.

 

 

       Ръководен от гореизложеното съдът

 

                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

       ОСТАВЯ без уважение частната жалба срещу определение № 121 по гр. д.№ 842/29.03.2013 г. на Районен съд –  Котел, постановено по реда на чл. 248 от ГПК, с което на основание на чл. 78 ал. 4 от ГПК  ищецът С.Й.Д. е осъден да заплати направените по делото разноски, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

 

       Определението  не подлежи на  касационно обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: