ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

27.05.2013 г.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и седми май.през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  296 описа за 2013 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Банка ДСК” ЕАД против Определение № 1197/24.04.2013г. на СлРС по ч.гр.д.№ 772/13, с което е отхвърлено подаденото заявление по чл. 410 от ГПК. Твърди че постановеното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в мотивите си за отказ за издаване на изпълнителния лист срещу наследниците на В.М.М., СлРС е отхвърлил подадено заявление на „Банка ДСК" ЕАД за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу наследниците на посоченото лице за заплащане на сумите, посочени в него тъй като липсва посочване на имената и адресите на ответниците , поради което съдът счита , че следва да отхвърли заявлението ни по чл.410 от ГПК.

Във връзка с факта, че наследниците към момента на подаване на заявлението за издаване на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение - имена , ЕГН и адрес не са му били известни и, в приложеното по делото заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК в т.14 Допълнителни изявления и допълнителна информация е отправено искане до съда да издаде удостоверение , въз основа на което да се снабди с друго такова от Община за наследниците на горепосочените лица -техните три имена , ЕГН и адреси. Исканото от съда удостоверение му било издадено на 01.04.201Зг и получено  на 08.04.2013г. На същата дата било отправено и искане до Община Сливен за издаване на удостоверение за наследници, но и към настоящия момент не му е издадено такова. Счита че като заявител е изпълнил задълженията си и моли съда да отмени обжалваното определение, като задължи СлРС да му издаде Заповед по чл. 410 от ГПК и изпълнителен лист, след като представи удостоверение за наследници.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

„Банка ДСК” ЕАД, в качеството си на заявител, е подала до СлРС на 12.03.2013г., заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на основание чл. 410 от ГПК срещу наследниците на длъжника В.М.М., за която е посочено че е починала. В заявлението, заявителят е поискал от СлРС да му бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с удостоверение за наследниците на В.М.М. от Община Сливен. На 14.03.2013г. е постановено да се издаде удостоверението след внасяне на д.т. С молба от 25.03.2013г. заявителят е приложил квитанция за внесената д.т. и поискал да му бъде удължен срока за отстраняване на нередовностите на заявлението – посочване на длъжниците и техните адреси. С разпореждане от 01.04.2013г. СлРС е постановил издаване на исканото удостоверение и удължил срока за отстраняване на нередовностите на заявлението с нов двуседмичен срок. Удостоверението е получено от заявителя на 05.04.2013г.

Нито в дадения нов срок, нито след това до постановяване на атакуваното определение на 24.04.2013г., заявителят не е посочил имената на наследниците на починалата длъжница и техните адреси. След като е съобразил това, СлРС е отхвърлил заявлението, тъй като не са посочени имената на длъжниците и техните адреси на основание чл. 411 ал.2 т. 1 във вр. чл. 410 ал.2 във вр. чл. 127 ал.1 т.2 от ГПК.

Атакуваното разпореждане е правилно и законосъобразно.

Налице са условията за постановяване на отказ за издаване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. В подаденото заявление не са посочени имената, ЕГН и адреси на длъжниците. За заявителя е била налице обективна пречка да узнае имената, ЕГН и адресите на длъжниците, поради което правилно СлРС е постановил да му се издаде съдебно удостоверение, по силата на което той да се снабди от Община Сливен с тези данни. На заявителя е бил продължен срока за отстраняване на тази нередовност. На същия е било издадено съдебното удостоверение още на 01.04.2013г., а обстоятелството че го е получил по-късно няма отношение към действията на съда. Дори за заявителя да е било невъзможно по обективни причини да отстрани нередовностите в срок, той е могъл да поиска продължаване на срока от съда, но такова искане не е отправено. Правилно след изтичането на дадения срок, СлРС е констатирал че не са отстранени нередовностите на заявлението и отхвърлил същото.

С оглед изложеното, настоящата инстанция намира че следва да остави без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Банка ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със съдебен адрес гр. С., ул. „Д. Ц.” № * против Определение № 1197/24.04.2013г. по ч.гр.д.№ 772/13 по описа на Районен съд -Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: