О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  Гр. Сливен, 18.06.2013г.

 

   В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осемнадесети юни през две хиляди и тринадесета година, в състав: 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 298 по описа за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.433, ал.1, т.1 от ГПК.  Депозирана е жалба от взискателите А.И.И. и Г.И.И. против постановление за прекратяване на изп. дело № 20122230400017/2012г. по описа на СИС при СлРС.

В жалбата се навеждат възражения, че съдебния изпълнител неправилно е изчислил сумата, която следва да бъде събрана от длъжника и съответно платена на взискателите. Неначислените суми били по платежно нареждане № М00767/09.02.2012г. - сума в размер на 30 лева, платежно нареждане № М00785/09.02.2012г. - сума от 15.00лева и платежно нареждане № М00701/01.06.2012г. - сума от 131.43лева, както и банкови такси върху тях. Неправилно изчислени били, според жалбоподателите, размера на лихвите по първата присъдена олихвяема сума до 20.04.2013г. - 201.37 лева, както и лихвата по втората присъдена сума до 20.04.2013г. в размер на 159.02 лева или общо 360.39 лева.

Предвид гореизложеното от съда се иска атакуваното постановление за прекратяване на изп. дело да бъде отменено и делото върнато на ДСИ при СлРС за начисляване на претендираните суми.

Жалбата е връчена редовно на длъжника на изп. дело, който в законоустановения срок е депозирал отговор по нея. В същия се оспорват изцяло твърденията в жалбата като неоснователни и се иска оставяне на жалбата без уважение.

 По делото са представени и мотиви на ДСИ при СлРС в които подробно и аргументирано са изложени в хронологичен ред всички действия по движението и приключването на изпълнителното дело.

След запознаване с гореизложеното и представеното изпълнително дело № 17/2012г. по описа на ДСИ при СлРС, настоящия съдебен състав намира следното :

Изпълнителното производство е прекратено на осн. чл. 433, ал.1, т.1 от ГПК поради изплащане на целия дълг.

Първоначално претендираните суми по образуваното изпълнително производство, образувано въз основа на молба на взискателите, изпълнителен лист от 03.01.2012г. издаден по ч.гр.д. № 8434/2011г. на СлРС и Заповед за изпълнение на парично задължение № 4/03.01.2012г. са намалени с разпореждания на ДСИ от 05.04.2013г. и от 09.04.2013г.

Всички плащания, извършени по изпълнителното дело, както към взискателите, така и върнатите суми на длъжника, както и сумите – изплатени по наложения запор по изп. дело № 176/2013г. на СИС при СлРС са отбелязани на гърба на изпълнителния лист въз основа на платежни нареждания, съхранявани в отделна счетоводна книга.

Конкретно по наведените в жалбата възражения :

По отношение на оплакванията за невключени суми в сметката за размера на дълга, представляващи д.т. за запор и опис в размер на 131.43 лева – платежно нареждане от 01.08.2012г., сума в размер на 30 лева – платежно нареждане от 09.02.2012г. и сума от 15.00лева за вписване на възбрана – платежно нареждане от 09.02.2012г., следва да се отбележи, че внесените такси за неизвършени действия от ДСИ подлежат на връщане след поискване с нарочна молба, депозирана пред СлРС.

По отношение на оплакванията за неправилно изчисляване на дължимата лихва по главниците, съдът намира същото за основателно. Действително по делото са представени множество служебни сметки за размера на дълга, последната от която е с дата 09.04.2013г. Атакуваното постановление е издадено с дата 24.04.2013г. и към този момент следва да бъде изчислен размера на всяко едно от задълженията и съответно погасен. Безспорно размера на задължението за лихви към 09.04.2013г. е различен с този размер към 24.04.2013г., като същия следва да бъде надлежно изчислен от ДСИ при прекратяване на делото и заплатен от длъжника.

Предвид изложеното атакуваното постановление се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ Постановление от 24.04.2013г. за прекратяване на изпълнително дело  20122230400017/2012г. по описа на СИС при СлРС.

 

ВРЪЩА делото за изпълнение на дадените указания в мотивировачната част на определението.

 

Определението нe подлежи на обжалване.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                            2.