ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Сливен, 27.05.2013г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и  седми май през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов частно гражданско дело № 302 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

        

         Производството е образувано по частна жалба подадена по чгрд № 4909/2009г. на Сливенския районен съд и се сочи като основание за подаването на тази частна жалба разпоредбата на чл. 407 от ГПК.

         В жалбата се твърди, че жалбоподателят е получил изпълнителен лист по делото, в който обаче не са били присъдени поисканите от страната, по реда на чл. 410 от ГПК, разноски. Твърди се, че не бил връчен съдебен акт отхвърлящ искането за присъждане на разноски, а и по делото липсва писмено разпореждане, от което да е видно какви са мотивите на съдията-докладчик за отказа да бъдат присъдени разноски. Поради това се иска отмяна на разпореждането на съдията-докладчи в частта с която е отказано присъджането на разноски и да бъде разпоредено издаването на изпълнителен лист за направените по делото разноски в производството по чл. 410 от ГПК.

         Настоящият състав на Сливенския окръжен съд намира подадената жалба за недопустима по следните съображения: Вярно е, че заповедното производство е особено и се отличава от исковото, уредено в процесуалния закон. И при него обаче следва да бъдат съблюдавани правила, които могат да бъдат приети за общовалидни. Такава е например процедурата по чл. 248 от ГПК. Заповедното производство очертава рамките на претенцията чрез Заповедта за изпълнение на парично задължение въз основа на която се издава изпълнителния лист. По принцип издаденият изпълнителен лист трябва да припокрива Заповедта за изпълнение. Ако заявителят е недоволен от издадената заповед в частта за разноските, той може да я обжалва по реда на чл. 413 от ГПК. В случая, е очевидно, че в Заповедта за изпълнение е било разпоредено да бъде издаден Изпълнителен лист и за разноски по делото, поради това не е ясно от какво точно се оплаква частният жалбоподател.  Ако изпълнителният лист не отговаря на издадената Заповед за изпълнение, то той е следвало да претендира издаване на изпълнителен лист от първоинстанционния съд. По делото липсват доказателства за поискан такъв изпълнителен лист в тази част и съответен отказ на Сливенския районен съд да го издаде. Поради това настоящата инстанция намира, че не е налице надлежен акт, както между другото се твърди и в частната жалба, който да бъде проверяван от тази инстанция. Ето защо подадената частна жалба се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

        

         Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

        

         Оставя без разглеждане частна жалба вх. № 6846/.04.04.2013 г. на Сливенския районен съд, подадена от адв. Р.М., пълномощник на „СТАБО БГ” ООД с адрес  гр. С. З., ул. „Д. Н.” № *, ет. *, ап. *, като НЕДОПУСТИМА.

 

ПРЕКРАТЯВА, като недопустимо производството по частно гражданско дело № 302/2013г. по описа на СлОС.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС РБ в едноседмичен срок от съобщаване на определението с частна  жалба по реда на чл.274, ал.2 ГКП.

 

 

 

                                                         

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: