О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр. Сливен, 11.06.2013 г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети юни  през две хиляди и тринадесета година в състав:

           

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                              мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА

 

като разгледа докладваното от мл.съдия Кондова въззивно ч. гр. д. № 309 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на К.Д.К. ***, с която се атакува Определение на СлРС от 01.04.2013г., постановено по ч. гр.д.№ 242/2013г. на същия съд, с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение № 125/29.01.2013г. по реда на  чл.410 срещу длъжника „ЮНАЙТЕД ФИЙД” ООД гр.Сливен. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на постановеното определение, тъй като заявителят своевременно предявил иск за установяване на вземането си. Жалбоподателят твърди, че съобщението за подадено възражение от страна на длъжника получил на 26.02.2013г. На 28.02.2013г. с писмо с обратна разписка депозирал искова молба, ведно с доказателствата към нея и платена държавна такса. В известието за доставка / обратната разписка/ било отбелязано, че на 01.03.2013г.  писмото, т.е. исковата молба била получена в канцеларията на СлРС при надлежно положен подпис от служител на канцеларията. С оглед на това, жалбоподателят счита, че е депозирал в срок исковата молба. Моли въззивният съд за отмяна на постановеното от СлРС определение, с което е обезсилена заповедта за изпълнение, издадена на основание чл.410 ГПК. Към молбата са приложени заверени за вярност копия от искова молбаизвестие за доставка, разписка № 03840/28.02.2013г., вносна бележка за платена държавна такса към СлРС.

Ответникът по частната жалба -„ЮНАЙТЕД ФИЙД” ООД гр.Сливен не е депозирал отговор на жалбата.

Сливенски окръжен съд, намира депозираната частна жалба за редовна и допустима, подадена е в законоустановения срок, от правно легитимиран субект, разполагащ с правен интерес от обжалване на съдебен акт, чрез постановилия го съд.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Производството по ЧГД № 242/2013г. по описа на СлРС е образувано по заявление на К.Д.К. ***, депозирано чрез пълномощник адв. Д. *** за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Въз основа на разпореждане на съда от 29.01.2013г. / л.7 от заповедното производство/ е издадена Заповед за изпълнение  № 125/29.01.2013г. Последната е връчена на длъжника на 04.02.2013г. и на 18.02.2013г. е депозирано писмено възражение срещу издадената заповед.

С разпореждане от 19.02.2013г. районният съд съобщил на заявителя за постъпилото възражение, като указал, че следва да предяви иск за вземането си, съгл.чл.415, ал.2 ГПК. Заявителят надлежно е предупреден, че ако не представи доказателства за предявения иск в указания му едномесечен срок, съдът ще обезсили заповедта за изпълнение.

Съобщението е получено от заявителя на 26.02.2013г. от която дата в законовия срок не са били представени доказателства за предявяване на иска и СлРС  обезсилил заповедта с обжалваното определение от 01.04.2013г.

За да постанови определението, предмет на настоящата проверка, съдът издал заповедта за изпълнение приел, че не са ангажирани пред него доказателства за предявяване на исковата молба против длъжника в срок.

Доказването на  факта, че е предявен иск за установяване на вземането е в тежест на заявителя и това изрично е посочено в нормата на чл.415, ал.2 ГПК. В конкретния случай такива доказателства не са били представени пред съда, издал заповедта за изпълнение, въпреки твърдението на жалбоподателя, че искът е предявен в срок. Уведомяването би могло да се осъществи с подаване на копие от исковата молба, ведно с данни за датата на постъпването й в регистратурата на съда, респ. подаването й в куриерска служба или пощенско клеймо. Съдът обаче не е задължен служебно да извършва проверка дали в срок е депозирана искова молба, идентична по предмет с подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение. Съдът, пред който е образувано гражданско производство въз основа на предявения иск с правно основание чл.422 ГПК, също не е задължен служебно да уведомява този, издал заповедта за изпълнение за постъпилата искова молба и за датата на депозирането й.

Следователно, макар и подадена исковата молба в указания от съда срок, не са били представени в същия този срок, от страна на заявителя пред издалия заповедта за изпълнение съд, доказателства за предявяването на иска за установяване на вземането, което е достатъчно основание да бъде обезсилена издадената заповед.

С оглед изложеното, определението на СлРС, с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното по-горе, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, депозираната от К.Д.К. *** частна жалба срещу Определение от 01.04.2013г., постановено по ч. гр.д.№ 242/2013г. на СлРС, с което е обезсилена издадената заповед за изпълнение № 125/29.01.2013г. по реда на  чл.410 срещу длъжника „ЮНАЙТЕД ФИЙД” ООД гр.Сливен.

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 01.04.2013г., постановено по ч. гр.д.№ 242/2013г. на СлРС.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС РБ, по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК, при наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: